بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تحقيقي پيرامون شتاب ثابت مهاجرتي يا ثابت آلفا( مطالعه موردي شهر بندرعباس)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1371


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محمدباقر ناصري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: حبيب ا.. زنجاني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: شهر بندرعباس,عوامل روانشناختي,شتاب ثابت مهاجرتي 

چكيده: خلاصه : هدف از اين تحقيق, پاسخ به اين سوال بوده كه آيا تمامي انسانها در لحظه مهاجرت لزوما به آستانه ثابت و خاصي برسند؟ نقش عوامل غير علي ( عوامل شناختي , جمعيت شناختي و جامعه شناختي ) در رساندن مهاجر بالقوه به اين آستانه چيست و اصولاٌ چگونه مي توان اين آستانه را بصورت كمي محاسبه كرد و چارچوب تئوريكي كه بتواند روابط عوامل علي و غير علي را معلوم سازد, چيست؟ جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه با سوالات بسته همراه با مصاحبه استاندارد يزده بوده است. تجزيه و تحليل اطلاعات نيز از طريق نرم افزار SPSS انجام گرفت. جامعه آماري تحقيق , متشكل از كليه نيروهاي متخصص غير بومي بود كه از اول فروردين سال 1365 بطور اختياري به بندرعباس مهاجرت كرده و در يكي از سازمان ها و ادارات دولتي مشغول به كار شده بودند. نتايج: نتايج بررسي فرضيه وجود ثابت آلفا يا وجود شتاب مهاجرتي را تاييد مي كند R بدست آمده در هر سه مورد در سطح 99 درصد معني دار است. در مجموع مي توان شتاب مهاجرتي در زمان مهاجرت براي نمونه مورد مطالعه به سوي حد ثابت آلفا ميل مي كند. 142 ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.