بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مروري بر پديده فرار مغزها و علل و عوامل مترتب بر آن

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1371


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: فروزنده صالحي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: عليرضا محسني تبريزي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: فرار مغزها,توسعه,نيروي متخصص,مهاجرت 

چكيده: خلاصه: تحقيق حاضر در پي آنست تا ضمن شناخت دقيق فرار مغزها, علل و عوامل موجد آن را مشخص ساخته و در نهايت بتواند پيشنهادات و راه حلهايي در اين زمينه ارائه دهد. در اين تحقيق بطور كلي به جهت وسعت و پراكندگي و نامشخص بودن تعداد متخصصين مقيم خارج كشورهاي جهاني سوم ونبود اطلاعات آماري كافي در اين زمينه از بعد عملي تحقيق صرفنظر شده و صرفاٌ روش اسنادي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: آنچه مسلم است فرار مغزها پديده اي نيست كه صرفاٌ از انگيزه هاي فردي برخيزد, بلكه نتيجه توسعه نابرابري است كه از سوي كشورهاي مركز( صنعتي) به كشورهاي پيرامون (توسعه نيافته ) اعمال شده است و دقيقاٌ در وضعيت وابستگي اقتصادي تداوم خواهد داشت. لذا ديدگاه افرادي چون گروبل واسكات كه موافق با الگوي جهان گرا هستند, در حالتي كه كشورهاي جهان از توسعه اقتصادي متوازني برخوردار نيستند و اين عدم توازن نيز ناشي از عملكرد استعمار است, ديدگاهي امپرياليسيتي است . مهاجرت يكطرفه متخصصين جهان سوم به كشورهاي پيشرفته بجز تجديد روزافزون شكاف ميان اين كشورها نمي تواند هيچ نفع جهانيدر پي داشته باشد. در حال حاضر كشورهاي جهان سوم در صحنه بين المللي صرفاٌ نقش تامين كننده مواد اوليه , سرمايه ,نيروي متخصص و.. را براي كشورهاي پيشرفته دارند و تازماني كه در جهت محوا اين نقش خود گام بردارند, عدم توسعه و بدنبال آن فرار مغزها ادامه خواهد داشت. 169 ص 169 ص  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.