بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي گرايش اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي تهران به مهاجرت از كشور

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1376


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: منصور شريفي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: حبيب ا.. زنجاني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: شهلا كاظمي پور , ساير آثار    


کليد واژه: اعضاي هيات علمي,مهاجرت,قشر تحليل تحصيل كرده 

چكيده: خلاصه: از جمله اهداف اين پژوهش, سنجش وضعيت جاري مهاجرت در كشور و تاثير آن به خصوص بر قشر تحصيل كرده و دانشگاهي مي باشد. جامعه آماري شامل اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي تهران مي باشد و جهت به دست آوردن اطلاعات و آمار قابل اعتماد به دومحل وزارت علوم و آموزش عالي و موسسه پژوهش وبرنامه ريزي درآموزش عالي مراجعه شد. جهت سنجش اعتبار متغيرهاي مورد بررسي , از روش ماتريس ضرايب همبستگي استفاده شده است. نتايج: برخي از نتايج پژوهش عبارتند از : - اختلاف درمقدارانگيزه مهاجرت بين گروه هاي سني پاسخگويان معني دار نبوده وفرضيات درباره اين مورد با توجه به ادبيات موجود مهاجرت تائيد نمي گردد. - بررسي متغيرهاي شرايط وامكانات مهاجرت, جاذبه و دافعه سازماني, جاذبه و دافعه داخل, متغير روان شناختي و جاذبه به خارج نشان مي دهد كه : شرايط اجتماعي داخل از جاذبه مناسب و كافي براي اعضا نمونه برخوردار نبوده و در مقابل , جاذبه خارج براي آنان مطلوب و معني دار تلقي گرديده است. متغير روان شناختي نشان مي دهد كه استادان از نظر ارضاي رواني خويش و مواجهه با شرايط بي هنجاري وناهماهنگي شناختي داراي مشكلاتي هستند. اين متغير از همبستگي منفي و معني دار با انگيزه مهاجرت برخوردار بوده است. 252 ص  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.