بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : ماليات تورمي و اقتصاد بخش عمومي ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: مازندران

دانشکده: علوم انساني و اجتماعي - مازندران

گروه:

نام دانشجويان: علي رشيدشمخال 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: احمد جعفري صميمي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: ماليات TAX,تورم INFLATION,اقتصاد ECONOMICS,ايران IRAN,بخش عمومي PUBLIC SECTOR,پول MONEY 

چكيده: ماليات تومي واژه اي است كه هر چند در ادبيات اقتصادي قدمت زيادي ندارد،ليكن در ساهاي اخير با شدت يافتن بكارگيري شيوه انتشار پول براي تامين كسري بودجه بويژه در كشورهاي در حال توسعه اهميت بسزايي يافته است.در اين تحقيق سعي شده با بيان دقيق اين مفهوم ،معيارهاي مختلف براي اندازه گيري آن ارائه شود.در بررسي سطح ماليات تورمي در كشورهاي مختلف،در دوره 1971-1982ايران در بين 79 كشور بيست و يكمين كشور است ماليات تورمي در ايران خصوصا در دهه 1360 شدت بسياري يافته است و در سال 1367 در بالاترين سطح 9.6 درصد توليد ناخالص ملي بوده است.ماليات تورمي در ايران با افزايش مخارج دولت و درآمد سرانه افزايش و با افزايش سهم بخشهايي از توليد ناخالص ولي كه از نظر ماليات دهي مناسب هستند كاهش مي يابد،همچنين در اين تحقيق نشان داديم كه با شدت يافت و انتشار پول،دولت هميشه قادر نيست درآمدش از اين شيوه دهد،اين موضوع هم در ايران وهم در كشورهاي مختلف تاييد شده است. اين پايان نامه در 104 صفحه و همراه با جدول،نمودار،كتابنامه و خلاصه به فارسي ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.