بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل تكدي در تهران بزرگ

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: زهرا كريمي 

مقطع تحصيلي: دكترا 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: غلامحسين توسلي استاد دكترا علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: در مطالعه هر نوع انحرافات اجتماعي بايد نه تنها تجليات آثار و نتايج آنرا دريد بلكه علل روان شناختي و اجتماعي شرايط بروز تحقق آن ميزان آگاهي و صور واكنش افراد منحرف را مورد تنبع قرار داد. ليكن انحرافات واقعا" اجتماعي آناني هستند كه ماهيت جمعي دارند و از علت يا منشاء اجتماعي برخوردارند معمولا" اين انحرافات از آن جهت بروز مي كند كه ساخت و سازمان اجتماعي موجود قادر به حل مسائل اجتماعي مطرح شده نيستند. بدينسان بعنوان مثال جوانان يا بيكاران يا كارگراني چند در كل جامعهاي كه وجود و حيات آنان به رسميت نمي شناسند جذب نشده مي مانند و گروههاي اجتماعي فاقد منزلت يك عضو داراي كاركرد در جامعه مي شوند در راستاي همين تعاريف است كه تكدي بعنوان يك انحراف اجتماعي محسوب مي شود، در مورد علل زاينده تكدي مي توان تقسيم بندي زير را ارائه داد. علل اقتصادي : شامل فقر، بيكاري آشكار و پنهان بحرانهاي اقتصادي علوم وجود كار واقعي در روستاها علل اجتماعي : شامل از هم گسيختگي خانواده بالا بودن تعداد خانوار، عدم حضور سرپرست خانواده عدم وجود نهادهاي جايگزين براي نقشهاي خانواده در جامعه علل جسماني : شامل بيماريهاي رواني عدم وجود سرپرست براي بيماران رواني عوامل ذكر شده در رابطه تنگا تنگ با يكديگر بوده و هيچ كدام به تنهايي عامل مستقل تكدي محسوب نمي شوند ضمن مشاهدات انجام شده به رهبري و يكپارچگي كه منجر به تشكيل بند و گروه خاص متكديان باشد برنخوريم ولي از لحاظ ثابت يا متحركت بودن متكديان به دو دسته تقسيم مي شوند كه شايد ثابت بودن محل تكدي در ميان عده اي از آنان نشانگر وجود امتياز خاص شخصي بوده در مورد زمان تكدي تراكم در ساعت اوليه صبح (بالا بودن تردد عمومي) و هنگام عصر (هنگام برگشت از محل كار) مشاهده شده متكديان اغلب در مكانهاي عمومي و رفت و آمد مانند چهارراهها ميادين و خيابان هاي اصلي ديده مي شود طبق اظهارات آنها اغلب داراي مسكن شخصي نبوده معمولا" هزينه رفت و آمد و پزشك به شكل دولتي بوده و هزينه پوشاك هم به شكل معمول و ماهيانه در ميان آنها وجود ندارد، عذاي اصلي آنان به ترتيب شامل نان، لبنيات، برنج، حبوبات و سبزيجات و در آخر گوشت مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.