بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي ميزان و عوامل گرايش به مهاجرت از كشور مطالعه نظري همراه با تحقيقي در بين دانشجويان فني دانشگاه تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: مسعود رجبي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: جمشيد ايرانيان , ساير آثار    

اساتيد مشاور: باقر ساروخاني استاد دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    


کليد واژه: مهاجرت,دانشجويان فني,نارسايي اقتصادي,ثبات سياسي 

چكيده: خلاصه : اين پژوهش با هدف بررسي ميزان و عوامل گرايش دانشجويان به مهاجرت از كشور در بين دانشجويان فني دانشگاه انجام شده است. روش تحقيق در اين بررسي روش ميداي و ابزار جمع آوري اطلاعات , پرسشنامه است. جامعه آماري دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري دانشكده فني دانشگاه تهران, سال تحصيلي 80-1379 كه از بين 1447 نفر دانشجو , 260 نفر به روش نمونه گيري انتخاب شدند. نتايج: از مهمترين يافته هاي اين تحقيق مي توان از گرايش زياد به مهاحرت در بين تحصيل كردگان و متخصصان ايراني بعنوان يكي از ويژگي هاي مهم جامعه دانشگاهي ايران نام برد . همچنين بر اساس يافته هاي اين پژهش , نارسايي اقتصادي, عدم ثبات سياسي و اميد به زندگي بهتر در كشورهاي پيشرفته از مهمترين عوامل ترغيب دانشگاهيان به مهاجرت است. هر قدر دافعه مبدا و جاذبه مقصد در نظر فرد بيشتر باشد, گرايش به مهاجرت بيشتر و هر چه سن فرد بيشتر باشد , گرايش به مهاجرت كمتر خواهد بود. 121 ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.