بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : اثرات شاخص هاي بهداشتي بر ميزان هاي مرگ و مير در استان هاي كشور بر اساس سرشماري 1375

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: رضا همتي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: شهلا كاظمي پور , ساير آثار    


کليد واژه: شاخص هاي بهداشتي,ميزان مرگ و مير,سرشماري,دوران بارداري 

چكيده: خلاصه : هدف اين پژوهش, بررسي تاثير بهداشت و درمان روي ميزان هاي مختلف از جمله مرگ و مير مادران , مرگ و مير كودكان ميزان مرگ و مير اطفال مي باشد. روش تحقيق در اين بررسي , روش كتابخانه اي يعني مراجعه به آمار و سرشماري ونيز آمارهاي وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي بوده است. از آزمون هاي آماري از قبيل آزمون همبستگي و رگرسيون چند متغيره براي بررسي ارتباط بين متغيرها , بهره گرفته شده است. نتايج: نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه هر گونه در شاخص هاي بهداشتي باعث ايجاد نوساناتي در ميزان هاي مرگ و مير به ويژه ميزان مرگ و مير اطفال و كودكان مي گردد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه متغير ميزان مراقبت از زنان در دوران بارداري بعنوان يكي از متغيرهاي مستقل , داراي بالاترين ضريب رگرسيون در برآورد متغير وابسته يعني ميزان مرگ و مير اطفال بوده و متغير مستقل ميزان زايمان به كمك افراد دوره ديده نيز بيشترين همبستگي را با ميزان مرگ و مير مادران داشته است. 173 ص  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.