بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : برسي عوامل اقتصادي - بهداشتي و جمعيتي موثر بر مرگ و مير نوزادان در نقاط روستايي استانهاي كشور در سال 1375

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: فرزاد جعفري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمدجلال عباسي شوازي دانشيار دكترا , ساير آثار    


کليد واژه: ميزان مرگ و مير,نوزاد,سطح تحصيلات,ميزان درآمد,درصد شهرنشيني 

چكيده: خلاصه : در تحقيق حاضر به بررسي عوامل اقتصادي - اجتماعي , بهداشتي و جمعيتي موثر بر مرگ و مير نوزادان در نقاط روستايي كشور پرداخته شده است. به اين منظور, مرگ و مير نوزادان در استانهاي مختلف كشور مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته و در نهايت نوعي دسته بندي نيز ارائه شده است. جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق , نقاط روستايي 26 ا ستان كشور در سال 1375 مي باشد. روش مطالعه در اين تحقيق , روش اسنادي مي باشد . شاخص هاي مورد نظر با استفاده از سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن , فرهنگ آباديها و منابع ديگري استخراج شده اند. متغير وابسته , ميزان مرگ و مير نوزادان و متغيرهاي مستقل , مشتمل بر 20 متغير جمعيتي اقتصادي - اجتماعي و بهداشتي در نظر گرفته شده مي باشد. نتايج: از ميان مهمترين نتايج مي توان به رابطه بالاي سطح مرگ و مير نوزادان با تحصيلات والدين , سطح درآمد خانواده , درصد شهرنشيني در استانها , ميزان باروري كل و همچنين ميزان باروري زنان بيش از 35 سال اشاره كرد. رتبه بندي كه با استفاده از تحليل عامل براي نقاط روستايي استانها ارائه شده , نشانگر اين واقعيت است كه در سال 1375, استانهاي تهران , اصفهان , يزد و قم داراي بيشترين توسعه روستايي و استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان و كهكيلويه و بويراحمد داراي كمترين سطح توسعه روستايي بوده اند. 144ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.