بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي رابطه وضعيت سلامت كودكان در يك سالگي با آگاهي هاي بهداشتي مادران و ارائه پيشنهادهاي آموزشي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1369


دانشگاه: تربيت مدرس

دانشکده: علوم پزشكي - تربيت مدرس

گروه:

نام دانشجويان: رضا پور علي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: بهداشت

اساتيد راهنما: حسن افتخاري اردبيلي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محسن محمدزاده , ساير آثار   عليرضا حيدرنيا , ساير آثار    


کليد واژه: وضعيت سلامت كودكان,بعد خانوار,سن ازدواج,تعداد اولاد 

چكيده: خلاصه : هدف اصلي اين بررسي , تعيين وضعيت سلامت كودكان در يك سالگي و رابطه آن با ميزان آگاهي , اقتصاد و رفتارهاي (K.A.P), بهداشتي مادران است. روش بررسي , جنسي توصيفي , تحليلي و مقطعي است و اطلاعات از طريق پرسشنامه و با مصاحبه , سنجش علمي وضعيت سلامت كودك در يك سالگي و مراجعه به پرونده بهداشتي مادر كودك جمع آوري شده است. جامعه مورد مطالعه نمونه اي به حجم 223 كودك يك ساله ( زنده يا مرده ) و مادران اين كودكان است كه تحت پوش خانه هاي بهداشت روستايي شهرستان اروميه مي باشند و با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. نتايج: آزمون كي دو نشان مي دهد كه K.A.Pبهداشتي مادران مطالعه شده با متغيرهاي سواد و سن فعلي مادر, تعداد اولاد, بعد خانوار , شكل همسر, بارهاي ابتلاء كودك به اسهال در طول اول زندگي و وضع سلامت , وزن , تعداد فرزندان , توانايي راه رفتن و توانايي تكلم كودك در يك سالگي با اطمينان 95 درصد يا بيشتر , رابطه معني داري دارد. همچنين با توجه به آزمون كي دو , بين K.A.Pبهداشتي مادران با متغيرهاي سن ازدواج مادر , اندازه قد و دور سر كودك و يك سالگي با اطمينان 95 درصد يا بيشتر رابطه معني داري وجود ندارد. بررسي وضع سلامت كودكان مورد مطالعه كه در يك سالگي در قيد حيات بوده اند , نشان مي دهد كه 86.18 درصد كودكان داراي " وضع سلامت ضعيف" 19.38 درصد داراي " وضع سلامت متوسط " و 18.42 درصد كودكان نيز داراي " وضع سلامت خوب " در يك سالگي هستند. آزمون كي دو با 5.97 درصد اطمينان رابطه معني داري را بين وضع سلامت كودكان در يك سالگي و تعداد دفعات ابتلا> كودكان به اسهال در طول اول زندگي , نشان مي دهد. اين مطالعه رابطه معني داري را بين وضع سلامت كودكان در يك سالگي با متغيرهاي سواد و سن ازدواج مادر , تعداد اولاد , بعد خانوار , وزن موقع تولد و جنس كودكان با 95 درصد اطمينان يا بيشتر ( به طور مستقيم ) نشان نمي دهد. بررسي ميزان مرگ و مير كودكان در جامعه مورد مطالعه نشان مي دهد كه ميزان مرگ و مير يك سال 81.53 در هزار است , ميزان مرگ زير يك سال در بين كودكان با وزن تولد كمتر از 2500 گرم , بيش از سه برابر مرگ در بين كودكان با وزن تولد 2500 گرم يا بيشتر , ميزان مرگ زير يك سال در بين كودكاني كه با فاصله كمتر از دو سال با زايمان يا سقط قلبي مادر به دنيا آمده اند, 33.83 در هزار مي باشد در حالي كه اين ميزان در بين كودكاني كه با فاصله حداقل 2 سال يا بيشتر با زايمان يا سقط قلبي مادر به دنيا آمده اند , 11.45 در هزار است. بررسي علل مرگ كودكان زير يك سال نشان مي دهد كه 3.33 درصد از مرگ ها بعلت بيماري اسهال و استفراغ بوده است , همچنين بيماري هاي اسهالي حدود 50 درصد از مرگ هاي كودكان در سنين , يك ماهگي تا يك سالگي را تشكيل مي دهد. ميزان مرگ زير يك سال در بين دخترها بيش از دو برابر پسرها اتفاق افتاده است. ميانگين ميزانk.A.P بهداشتي مادران كودكان فوت شده نسبت به بقهيه مادران كمتر مي باشد. از نتايج ديگر بررسي , شناخت منابع كسب اطلاعات بهداشتي مادران است كه 34.88 درصد مادران مورد مطالعه , اولين منبع كسب اطلاعات بهداشتي خود را در خانه بهداشت ذكر نموده اند. 206 ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.