بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي جمعيت شناسي وضعيت مسكن در استانهاي اصفهان و ايلام طي سالهاي 1355-1365-1375 و ارائه راهكارهاي مناسب جهت تامين مسكن

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محمد فروزان 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: شهلا كاظمي پور , ساير آثار    

اساتيد مشاور: حسين محموديان استاديار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: وضعيت مسكن,استانهاي توسعه يافته,اشتغال,مشاغل صنعتي 

چكيده: خلاصه : هدف اساسي در تحقيق حاضر ،مطالعه جمعيت شناختي وضعيت مسكن در استانهاي اصفهان و ايلام طي سالهاي 1355-1365-1375 است. بعبارت ديگر ، هدف تحقيق ، يافتن پاسخي براي اين سوال است كه آيا بين سطح توسعه استان و توسعه شاخصهاي جمعيتي مسكن هم تغييري ديده مي شود؟ تكنيك مورد استفاده در پژوهش حاضر ، عمدتا تكنيك اسنادي مي باشد. جامعه آماري تحقيق مشتمل بر كليه واحدهاي مسكوني موجود در استانهاي اصفهان و ايلام در سال 1375 مي باشد. در انتخاب نمونه بر سطح توسعه تاكيد شده است. استان اصفهان بعنواني يك استان توسعه يافته و استان ايلان بعنوان يك استان در حال توسعه در نظر گرفته شده است. نتايج: - روند رشد جمعيت ساكن و واحدهاي مسكوني در استان هاي مذكور طي دو دهه 1355-1375 نشان مي دهد كه رشد سالان مسكن در هر دو استان بالاتر از رشد جمعيت و رشد خانوار بوده است. - در دو دهه 1355-1375 متوسط تعداد اتاق در واحدهاي مسكوني در هر دو استان مذكور استفاده شده است. درصد افزايش سالانه تعداد اتاق بر درصد افزايش سالانه واحد مسكوني فزوني داشته است . اين مشخصه در استان ايلام به استان اصفهان بيشتر است. - تراكم خانوار در واحد مسكوني در هر دو استان مذكور در دو دهه 1355-1375 كاهش يافته است. اين كاهش در استان ايلام بيشتر از استان اصفهان بوده است. - تراكم نفر در استان اصفهان از 4.1 نفر و در هر اتاق به 2.1 نفر ، و در استان ايلام تر 4.2 نفر در هر اتاق به 8.1 نفر در فاصله زماني 1365-1375 كاهش يافته است. - در دو دهه اخير ، استفاده از مصالح بادوام در هر دو استان مذكور افزايش چشمگيري داشته است ، به طوري كه در سال 1375 در استان اصفهان 7.68 درصد ، در استان ايلام 7.67 درصد از واحدهاي مسكوني از مصالح بادوام ساخته شده اند: - تسهيلات موجود در واحد مسكوني ، در سطح دو استان اختلافاتي را آشكار مي سازد. هر چند كه از نظر دسترسي به آب لوله كشي و تسهيلات برق اختلاف بين دو استان مذكور در سال 1375 جزئي مي باشد ، اما در ساير امكانات و تسهيلات مثل آشپزخانه حمام و گاز لوله كشي تفاوت بين دو استان فاحش است و استان ايلام از امكانات رفاهي كمتري نسبت به استان اصفهان برخوردار است. شاخصهاي جمعيتي از جمله روند مثبت مهاجر پذيري ، اشتغال بيشتر در مشاغل صنعتي ، افزايش درصد خانوارهاي تك زيست ، جواني جمعيت ، افزايش اميد به زندگي در استان اصفهان باعث شده تا اين استان در مقابل استان ايلام نياز به مسكن بيشتري داشته باشد . به طور كلي گفت كه در سالهاي اخير ، فاصله بين استانهاي توسعه يافته و استانهاي توسعه نيافته در زمينه شاخصهاي جمعيتي مسكن كاهش يافته است كه اين امر بيشتر به دليل سياستهاي دولت در خصوص توجه به مناطق محروم بوده است. 229 ص  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.