بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تاثير جمعيت بر شاخص هاي مسكن و درجه رفاه سكونتي خانوراها در بين شهرستان هاي استان خراسان طي سال ها 75-1365

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: مهر 1380


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: ابوالقاسم حيدرآبادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: حبيب ا.. زنجاني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار   محمد جهانفر , ساير آثار    


کليد واژه: خانوار,شاخص هاي مسكن,بعد خانوار 

چكيده: خلاصه : هدف اين تحقيق ، بررسي وضع مسكن دراستان خراسان ، مقايسه ويژگي هاي كمي و كيفي بخش مسكن در دهه هاي اخير ، بررسي شناخت ميزان كمبود مسكن از نظر كمي و كيفي در بين شهرستان هاي استان وبررسي شناخت حدود برخورداري خانواده هاي ساكن در واحدهاي مسكوني و رتبه بندي و طبقه بندي شهرستان هاي استان از نظر درجه رفاه سكونتي و نهايتاً ارزيابي و شناخت پيوند و ارتباط بين درجه رفاه سكونتي خانوارها و عوامل جمعيتي موثر بر مسكن در اين شهرستان بوده است. روش تحقيق در اين پژوهش ، از نوع روش اسنادي - تاريخي بوده و با توجه به منابع و اطلاعات موجود در بخش مسكن ، اين روش جهت تحليل و تبيين موضوع مورد نظر به كار گرفته شده است. با توجه به سطح سنجش متغيرها ، آمارها و آزمون هاي محاسبه شده عبارتند از آناليز واريانس ( آزمون F) ، آزمون T استيودنت و ضريب همبستگي پيرسون . نتايج: از جمله نتايج به دست آمده از اين بررسي عبارتند از : الف - بين دو متغير بعد خانوار و شاخص متوسط نفر در اتاق رابطه مستقيم و قوي وجود دارد. ب- بين دو متغير درصد خانوارهاي تك نفره و شاخص متوسط نفر در اتاق رابطه معكوس وجود دارد. ج- بين درصد جمعيت زير 15 سال و شاخص متوسط نفر در اتاق رابطه مستقيم و نسبتاً قوي وجود دارد كه نشان مي دهد هر چه بر تعداد افراد واقع در سنين جواني افزوده گردد ، شاخص متوسط نفر در اتاق افزايش خواهد يافت. د- با افزياش ميزان باروري ، كل شاخص نفر در اتاق نيز افزايش مي يابد و لذا ارتباط مستقيمي بين اين دو متغير وجود دارد. ه - بين دو متغير درصد جمعيت هرگز ازدواج نكرده ده ساله و شاخص نفر در اتاق رابطه مستقيمي وجود دارد كه با افزايش متغير مستقل ، شاخص نفر در اتاق نيز افزياش يافته و برعكس . نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه طي دوره 75-1365 ميزان رشد جمعيت كمتر از ميزان رشد تعداد خانوارها شده و رشد آنها به ترتيب برابر با 12.2 و 11.3 درصد گرديده و بدين علت نيز ميانگين بعد خانوار كه در سال 1365 در كل استان 72.4 نفر در هر خانوار بوده ، سير نزولي را طي نموده تا اين كه در سال 1375 به كمترين حد خود طي اين دوره هاي پنج ساله يعني 9.3 نفر در هر خانوار رسيده است. 149 ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.