بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : طلاق در ايران معاصر

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه:


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: امير حسين خليفه سلطاني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: باقر ساروخاني استاد دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: طلاق,ايران معاصر 

چكيده: خلاصه : تحقيق از نوع مطالعه كتابخانه اي است ، هر چند در مواردي محقق اذعان مي دارد كه اطلاعات را از طريق مصاحبه گردآوري نموده ولي حجم جامعه آماري ، حجم نمونه ، روش نمونه گيري ، زمان انجام مصاحبه و ... مواردي است كه هيچ اشاره اي بدآنها نرفته است. 88ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.