بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : نقش هزينه هاي مسكن در تعيين خط فقر و سياستهاي فقر زدايي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1377


دانشگاه: تربيت مدرس

دانشکده: علوم انساني - تربيت مدرس

گروه:

نام دانشجويان: صادق فنايي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اقتصادي

اساتيد راهنما: حسين صادقي استاديار دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مسكن,برآورد,توزيع درآمد,فقرزدايي,فقر,هزينه 

چكيده: شناسائي افراد و گروههاي نيازمند حمايت، شرايط و بستري خاص را مي طلبد كه در مرحله اوليه آن، تعريف مشخص و دقيق از فقر است. تعريفي كه مشخص كننده بسياري از روشها و سياستهاي فقرزدايي است. در اين تعريف ما به نيازهاي سكونتي توجهي خاص نشان داده ايم. بعبارت ديگر، فقر سكونتي جايگاهي خاص در اين مطالعه بعهده خواهد داشت. همچنين در اين تحقيق بر اساس روشهاي آماري و توصيفي به تجزيه و تحليل وضعيت موجود سكونتي افراد در سطح مناطق شهري كشور پرداخته و با استفاده از شاخصهاي توصيفي موجود، به تعريف مشخصي از واحد مسكوني استاندارد مي پردازيم. سپس با استفاده از شيوه مذكور، ابتدا جايگاه مسكن را در گروههاي درآمدي مورد بررسي قرار داده و در مرحله بعد بمانند روشهاي متداول براي تعيين خط فقر، نيازهاي اوليه سكونتي را بر اساس سبدي از ويژگيها كه تعيين شده اند، مورد ارزشيابي قرار مي گيرد و خط فقر سكونتي را براي سه زير گروه مالكين، اجاره نشينان و سايرين محاسبه نموده ايم. از طرف ديگر با محاسبه خط فقر سكونتي و تغذيه اي و مقايسه آن با خط فقر سكونتي اهميت هزينه هاي مسكن در تعيين خطوط فقر مشخص مي گردد. در قسمت بعدي اين مطالعه، با ارائه راهكارها و شيوه هاي متداول فقرزدايي، روشهاي گوناگوني را كه دولت ميتواند در جهت تامين مسكن اقشار كم درآمد مورد توجه قرار دهد، بررسي مي شود. بدين ترتيب اهداف ذيل حاصل مي گردند : الف - پديده فقر، نمايه فقر و فرايند فقرزدايي به روشني تعريف و مشخص مي گردد. ب - بررسي سبد كالاي مصرفي خانوار شهري با تاكيد بر نقش مسكن و اجاره بها به منظور شناسايي عادات مصرفي خانوار. ج - پس از تعريف مشخص از خط فقر در جامعه شهري ايران، به شناسايي خانوارهايي كه در زير خط فقر قرار دارند مي پردازيم. د - راهبردهاي قابل دستيابي در شرايط كنوني كشور مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.