بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تحقيقي درباره علل و عوامل موثر در طلاق

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1350


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: اسماعيل تقي زاده كهنه شهري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: غلامحسين صديقي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: طلاق,ريش سفيدان خانواده,ازدواج,ميزان سواد 

چكيده: خلاصه : اين رساله حاصل مراجعه مستقيم به دادگستري گرگان ، و بررسي و مطالعه اسناد و مدارك موجود در دادگستري مي باشد. در اين تحقيق ، از پرسشنامه جهت جمع آوري اطلاعات مورد نظر استفاده شد و جامعه آماري 172 نفر مرد و زن (56 زوج) بود. پس از استخراج پرسشنامه ها ، بررسي بر روي آنها صورت گرفته و با استفاده از فراواني هاي نسبي و تجمعي به مقايسه ، تركيب ، تلفيق و تطبيق سوالات پرداخته شده و نتايج حاصله در بخش هاي جداگانه اي ارائه شده است. شكل عمده در اين بررسي ، عدم امكان تماس مستقيم با افراد مطلقه بود، زيرا اولا نشاني كامل شمار زيادي از افراد مورد بررسي در دسترس نبود و يا اينكه به نقاط ديگر نقل مكان كرده بودند. افرادي هم كه امكان ملاقات با آنها فراهم شد، در پاسخ به سوالات ، كوتاهي نموده و اغلب پرسش ها را بي جواب گذاشتند. از اين رو، منبع و مرجع اصلي و عمده در تكميل پرسشنامه ها ، پرونده هاي موجود در دادگستري بوده كه به ادعاي محقق جوابگوي تمام پرسشهاي مورد نظر بوده است. نتايج: يافته هاي اين بررسي گوياي آن است كه طلاق بيشتر در سال هاي اول زندگي مشترك زوجين ، به ويژه در سال سوم زندگي زناشويي به اوج خود رسيده و در سطح بالاتري متظاهر شده ، اتفاق افتاده است . به هر اندازه كه دوره زندگي مشترك طولاني تر شده ، از شمار طلاق هاي رخ داده كاسته شده و منحني سير نزولي يافته است.بر پايه اين بررسي ، 50 درصد از زوج هاي مورد بررسي كه از همديگر جدا شده بودند، داراي اختلاف سني فاحش و قابل ملاحظه اي با همديگر بوده اند ، به طوري كه 50 درصد داراي اختلاف سني 8 سال و كمتر ، 24 درصد بين 9 تا 14 سال و 26 درصد هم اختلاف سني شان 15 سال و بيشتر بوده است. از 42 نفر زوجي كه در سنين خيلي پايين تر اقدام به ازدواج كرده بودند، 28 نفر از آنها زودتر طلاق گرفته و دوام زندگي مشتركشان حتي به 5 سال نرسيده است. به طور كلي محقق نتيجه مي گيرد ازدواج هايي كه در سنين متناسب صورت گرفته ، كمتر به طلاق منجر شده و ازدواج هاي زودرس و ديررس زودتر به طلاق منجر شده اند. نتيجه ديگري كه از اين بررسي حاصل شد، اين بود كه در بين جامعه مورد بررسي ،تنها 12 نفر باسواد بوده و بقيه طلاق ها در ميان گروه هاي بيسواد و كم سواد متراكم بوده است. مقايسه افراد بي سواد و كم سواد هم نشان مي دهد طلاق در ميان افراد كم سواد خيلي كمتر از تعداد آن در ميان افراد بي سواد است. اين بررسي همچنين نشان داد كه ميزان طلاق خانواده هاي فقير و بي بضاعت نزديك به دو برابر خانواده هايي است كه درآمد متوسط به بالا داشته اند. در خصوص نوع همسر گزيني و تاثير آن بر طلاق ، يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه بيشترين مورد طلاق در بين كساني روي داده كه استقلال انتخاب شريك زندگي را نداشته ، بلكه همسريابي براي آنها با انتخاب و توافق بزرگان و ريش سفيدان خانواده ها صورت گرفته است (4.67 درصد ). نتايج بررسي همچنين نشان مي دهد كه 50 درصد كل طلاق ها مربوط به زوج هايي است كه پس از چند سال زندگي مشترك موفق به داشتن اولاد نشده و يا شايد به خاطر ازدواج مجدد و در طلب فرزند از همديگر جدا شده اند. نصف بيشتر طلاق ها (5.52 درصد ) براي خانواده هايي رخ داده است كه كم جمعيت بوده و جزء خانواده هاي هسته اي به شمار آمده اند. در اين ميان تنها دو مورد از 86 مورد طلاق مربوط به خانواده هايي است كه شمار افرادشان 6 نفر و بالاتر بوده است. به اين ترتيبن ، محقق نتيجه گرفت كه طلاق رابطه معكوسي با شمار افراد خانواده ها دارد. بررسي علل طلاق از نظر زنان مطلقه هم گوياي آن است كه 91 درصد جدايي ها با پديده عدم توافق هاي اخلاقي ناسازگاري ارتباط پيدا كرده است، در مرتبه بعدي ، تمايل به طلاق به علت نبودن اولاد بوده است. 56 ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.