بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : علل و انگيزه طلاق در شهرستان نوشهر

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: نور الله پاشا زانوسي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي ازكيا استاد دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: طلاق,انحراف جنسي,اختلاف تحصيلي,اختلاف سني 

چكيده: در اين بررسي از دو روش اسنادي و طيف استفاده شده است. در روش طيف به منظور سنجش كنش متقابل افراد شاخص هاي موجود رد مكتب كنش متقابل نمادي چون عادات ، آگاهي ذهني ، قابليت انعطاف ، نفوذ اجتماعي ، الگوهاي عرضي و توانايي ارتباط و معني رفتار ديگران انتخاب شدند. براي هر كدام از اين شاخص ها دو تا سه سوال مطرح شدند. مجموع سوالات در قالب يك پرسشنامه تنظيم و در اختيار زوجيني قرار گرفتن كه طلاق گرفته بودند و يا مي خواستند طلاق بگيرند. هر يك از سوالات طيف ، نمره اي دارد كه مجموع نمرات هر يك ، نمره كنش متقابل اجتماعي فرد مي باشد. هدف اساسسي اين بررسي در درجه نخست ، بكارگيري روشي بر اساس طرح نظري كنش متقابل ، شاخص هاي آن و آزمايش ميزان موفقيت اين روش در انجام تحقيقات ميداني مي باشد. در مرحله بعد ، بررسي علل اصلي طلاق و انگيزه هاي زوجين از گسستگي پيوند زناشويي مورد توجه قرار گرفت . در اين راستا محقق به بررسي رابطه متغيرهايي چون نوع شغل ، سن زوجين ، مدت ازدواج ، شمار فرزندان ، مشكلات مالي و مادي ، نازايي زن ، اعتياد همسر و انحراف جنسي زن با پديده طلاق پرداخته است. تجزيه و تحليل داده ها به كمك جداول توزيع فراواني و آزمون آماري كي دو صورت گرفته است. حجم جامعه آماري ، حجم نمونه و روش نمونه گيري از جمله مواردي هستند كه در اين تحقيق به آنها اشاره نشده است. محقق تنها اين نكته را يادآور شده كه تست فرضيه هاي و بررسي موارد طلاق بر روي 90 پرونده زن و شوهر مطلقه صورت گرفته است. نتايج : يافته هاي اين بررسي گوياي آن است كه بين متغيرهاي نوع شغل ، اختلاف سن زوجين ، مدت ازدواج ، شمار فرزندان ، مشكلات مالي و انحراف جنسي زن و طلاق رابطه وجود دارد . اين بررسي همچنين نشان داد كه افراد مورد تحقيق از لحاظ كنش متقابل ، در يك يا چند شاخص ضعيف هستند. در مرحله بعد تاثير كنش متقابل ضعيف در طلاق بعنوان يك ويژگي مشترك مطلقين ثابت شد. به طور كلي نتايج اين بررسي را اين گونه مي توان بر شمرد: - تاثير يك عامل به تنهايي نمي تواند موجب طلاق شود بلكه مجموع اين عوامل است كه طلاق را شكل مي دهد. - خود عوامل نيستند كه طلاق را شكل مي دهند، بلكه تاثير اين عوامل در كنش هاي افراد موجب ناهماهنگي و ناهمسويي در روابط متقابل زن و شوهر مي شود. در واقع ، نتايج اين بررسي نشان داد كه در ابتدا مجموعه اي از عوامل در بين يك زوج جمع مي شود. اين عوامل مي تواند اختلاف سني ، اختلاف تحصيلي و يا اختلاف وضع اقتصادي - اجتماعي باشد. ميزان تاثير اين عوامل بستگي به ميزان اختلاف و شمار عوامل دارد. براي مثال چنانچه زوجي تنها يك عامل مثل اختلاف سني داشته بانشد، تاثير آن بر طلاق كمتر از زوجي است كه با يكديگر هم اختلاف سني و هم اختلاف تحصيلي دارند. در اين تحقيق معلوم گرديد كه اين عوامل از ويژگي هاي مشترك در زنان و مردان طلاق گرفته است، اما اين عوامل بايد سبب شود كه كنش هاي متقابل زن و شوهر با يكديگر ناسازگار باشند، در غير اين صورت موجب طلاق نمي شوند. 99ص 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.