بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مقايسه سبك اسنادي مجرمين (بزهكاران )داراي اختلال شخصيت ضد اجتماعي (اختلال سلوك) با سبك اسنادي مراقبين كانون اصلاح و تربيت

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: حسين خدمتگزار 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي عمومي

اساتيد راهنما: حسين أزاد , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: بخشي از اهداف اين پژوهش سنجش اعتبار بيروني تئوري اسناد است. در بعد عملي با تعيين ابعادي از شيوه نگرش انسانها به رفتار و رويدادها و نحوه تحصيل و اسناد رفتار خود و ديگران به عوامل دروني يا بيروني مي توانيم در موقعيتهاي عملي ، رفتار انسانها را پيش بيني كرده و قادر به تغيير آنها باشيم . لذا از نتايج اين پژوهش ، سازمان امور زندانها ، نيروي انتظامي ، قوه قضائيه و وكلا مي توانند بهره گيرند. از ضرورتهاي ديگر تحقيق اينكه پژوهش حاضر حالت بين رشته اي دارد و با رشته هايي مثل روانشناسي اجتماعي، روانشناسي باليني ، علوم اجتماعي در ارتباط است. نظريه اسناد يك ديدگاه كلي در روانشناسي اجتماعي است كه با نتايج و پيامدهاي ادراك اجتماعي سر و كار دارد . ما رفتار خود و ديگران را چگونه توجيه مي كنيم؟ چه تبييني براي رفتار خود و ديگران داريم . از جمله نظرياتي كه در زمينه اسناد مطرح شده نظريه اسناد تطابقي جونز (1965)، نظريه اسناد روانشناسي ساده هايدر (1958)، نظريه تغيير همگام هارولد كلي (1967)، نظريه تركيبي اسناد شيور(1975)، نظريه سه بتدي راينز(1986) و... مي باشد. روش تحقيق علي - مقايسه اي است. جامعه آماري : 1- بزهكاران داراي اختلال سلوك كانون اصلاح و تربيت 2- مراقبين كانون اصلاح و تربيت 3- افراد عادي نمونه پژوهش از سه جامعه فوق به روش تصادفي ساده انتخاب شد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه سبك اسنادي . اجراي پرسشنامه انفرادي. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون تحليل واريانس يكطرفه . از 8 فرضيه اين پژوهش زير تاييد شد: 1- سبك اسنادي بزهكاران داراي اختلال سلوك براي حوادث بد يا شكست به مراقبين بيروني تر است. 2- سبك اسنادي بزهكاران داراي اختلال سلوك براي حوادث بد يا شكست نسبت به مراقبين ناپايدار است. 3- سبك اسنادي بزهكاران داراي اختلال سلوك براي حوادث بد يا شكست با سبك اسنادي مراجعين متفاوت است. در ارتباط با حوادث منفي رابطه معني داري بين افراد بزهكار و ديگر گروهها پيدا شد و علت ان اينست كه افراد بزهكار عدم موفقيت را در خارج از خود جستجو مي كنند سعي نمي كنند تا رفتار خود را اصلاح كنند. آنان بعلت اقامت در كانون (تجربه موقعيت منفي ) سوالات مربوط به موقعيتهاي منفي را بهتر درك مي كنند. پيشنهاد: 1- پژوهشهايي در ارتباط با رويدادهاي واقعي زندگي انجام شود. 2- در كنار ساير شيوه هاي اصلاح و تربيت با برنامه ريزي دقيق سعي در بازسازي شناختي و بازسازي سبك اسنادي شود. 3- پژوهش بر روي افراد بزرگسال مجرم داراي اختلال شخصيت ضد اجتماعي نيز انجام شود. 4- پرسشنامه اي قابل اجرا براي سنين مختلف تهيه شود. 5- سبك اسناد افراد بزهكار بعد از آزادي و در زمان تجربه موفقيت مورد مطالعه قرار گيرد. اين پايان در 112 ص ارائه گرديده شده است. 163 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.