بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : قشر اجتماعي و گرايش به عدالت و آزادي

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اجتماعي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: فردين عليخواه 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: محمد عبداللهي دانشيار دكترا جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: پرسشها: مردم اولويت را به عدالت مي دهند يا به آزادي ؟ آيا اقشار ديدگاه يكساني نسبت به اين امر دارند؟ به عقيده سوسياليستها بايد خط مشي ها مبتني بر اولويت عدالت اجتماعي باشد.عده اي ديگر معتقد به گسترش آزاديهاي سياسي - اجتماعي هستند. چارچوب نظري بر اساس ديدگاه نياز محوري و آراء ميلز داروندورف تنظيم شده و سوال اصلي رابطه قشر اجتماعي و گرايش بوده است. فرضيه : بين قشر و گرايش به آزادي و عدالت رابطه وجود دارد. روش تحقيق : پيمايشي ابزار تحقيق :پرسشنامه جامعه :رشت نمونه :سرپرستان خانواده ها روش نمونه گيري : خوشه اي چند مرحله اي به تعداد 225 نفر تجزيه و تحليل داده ها : آمار توصيفي و استنباطي يافته ها : هر چه فرد از قشر اجتماعي بالاتري باشد گرايش بيشتري به آزادي دارد . هر چه بنيادگرايي ، اطلاعات سياسي ، تحصيلات فرد بيشتر باشد گرايش وي به آزادي بيشتر است. نتيجه : مشكل اصلي اقشار پايين عدالت اجتماعي و اقشار بالا آزادي است. اگر دولت خواستار توسعه سياسي و آزاديهاي مدني است بايد ابتدا مشكل عدالت اجتماعي اقشار پايين را برطرف سازد تا آنها را نيز با برنامه ريزيهاي خود همراه نمايد.توسعه تحصيلات افراد نيز مهم است چون رابطه معكوس با ميزان بنيادگرايي بعنوان عامل اثرگذار بر كاهش گرايش به آزادي داشته است. اين پايان نامه همراه باجدول و در 188 ص ارائه گرديده شده است. 1796 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.