بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل موثر در نابرابري فرصتهاي آموزشي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي مناطق آموزشي استان كرمان در سال تحصيلي 77-1376

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1378


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: حميد رفيعي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: رشته : برنامه ريزي آموزشي هدف : بررسي عوامل موثر در نابرابري فرصتهاي آموزشي و عدم دستيابي كودكان و نوجوانان لازم التعليم به آموزش ابتدايي و راهنمايي در مناطق آموزشي استان كرمان از ديدگاه معلمان و نيز بررسي وضعيت توزيع فرصتهاي آموزشي بين مناطق و شهرستانهاي استان و ارائه پيشنهادات و راه حلهاي عملي به منظور پيشگيري از عوامل بازدارنده آموزش و ايجاد فرصتهاي آموزشي متعادل به مسئولين و دست اندركاران نظام آموزشي كشور و بويژه استان . پرسشها : آيا نابرابري فرصتهاي آموزشي در مناطق آموزشي استان كرمان در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ناشي از تاثير عوامل اقتصادي ؟آيا نابرابري فرصتهاي آموزشي در مناطق آموزشي استان كرمان در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ناشي از تاثير عوامل فرهنگي است؟ آيا نابرابري فرصتهاي آموزشي در مناطق آموزشي استان كرمان در دوره هاي ابتدايي و راهنمايي ناشي از تاثير عوامل آموزشي است؟ روش تحقيق : توصيفي ، تحليلي و مقايسه اي. جامعه آماري : علاوه بر آمارهاي آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان كرمان ، معلمان آموزش ابتدايي و راهنمايي مناطق آموزشي استان كرمان . روش نمونه گيري : تصادفي خوشه اي . ابزار اندازه گيري : پرسشنامه و مراجعه به نشريات سازمان برنامه و بودجه و آموزش و پرورش. تجزيه و تحليل داده ها : آمار توصيفي و استنباطي از فرمول t و تحليل واريانس يكطرفه نتايج: بين عوامل اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و آموزشي و نابرابري فرصتهاي آموزشي رابطه معنادار وجود دارد. فرصتهاي آموزشي در دوره ابتدايي و راهنمايي بين مناطق و شهرستانهاي استان كرمان و بين دختران و پسران و در شهر و روستا بطور متعادل تقسيم و توزيعه نشده است. نتيجه : عوامل اقتصادي ، فرهنگي و آموزشي از جمله عوامل مهمي هستند كه بر بازماندگي كودكان و نوجوانان از تحصيل تاثير بسزايي دارند و موجب نابرابري در توزيع فرصتهاي آموزشي مي شوند. پيشنهاد: برنامه ريزي آموزشي مبتني بر برنامه آمايش سرزمين كرمان . اين پايان نامه همراه باجدول، نمودار و در 157 ص ارائه گرديده شده است. 1764 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.