بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اجتماعي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: احمد نيكزاد 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: جعفر سخاوت استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي آسيبهاي اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: جرم (حقوق) CRIME,مهاجرت MIGRATION,جامعه شناسي SOCIOLOGY 

چكيده: اين پژوهش در حيطه آسيب شناسي اجتماعي و تحت عنوان “ شناخت و مقايسه نوع جرايم بوميان و مهاجران“ انجام گرفته است. در اين جهت سه سوال اساسي مدنظر بود: 1- آيا تفاوت معناداري بين جرايم بوميان و مهاجران شهر قم وجود دارد؟ به عبارت ديگر آيا نوع جرم با وضعيت فرد از نظر مهاجر يا بومي بودن، رابطه دارد؟ 2- كدام عوامل با متغيرهاي مستقلي اين تفاوت را مي توانند تبيين كنند؟ و به طور مشخص تر عوامل گوناگون فردي (سن-وضع تاهل)، محيط شناختي (محل تولد - محل سكونت)، فرهنگي (ميزان تحصيلات)، اقتصادي (شغل) و اجتماعي (الگوهاي دوستان و آشنايان نزديك - انتقال الگوهاي جنايي از منطقه مهاجر فرست به منطقه مهاجرپذير - مهاجر يا بومي بودن) چه رابطه اي با نوع جرم دارند؟ 3- عوامل فوق به طور همزمان و در يك تحليل رگرسيوني، چه ميزاني از واريانس متغير وابسته (نوع جرم) را مي توانند تبيين يا تفسير نمايند؟ و در بين متغيرهايي كه به طور معناداري متغير وابسته را تفسير نمايند؟ و در بين متغيرهايي كه به طور معناداري متغير وابسته را تفسير مي نمايند، كدام متغير اهميت بيشتر يا كمتري دارد؟ آيا عامل مهاجر يا بومي بودن، نقش اول را در تفسير نوع جرم دارد يا خير؟ براي پاسخ دادن به اين سوالات، فرضيه اي عنوان كرديم كه بر اساس آن نوع جرم با وضعيت فرد از نظر مهاجر يا بومي بودن ارتباط دارد. براي شكل دادن به اين فرضيه، يك مدل فرضي تحقيق مركب از چندين متغير مستقل - سن، وضع تاهل، محل تولد، محل سكونت، ميزان تحصيلات، شغل، الگوهاي دوستان و آشنايان نزديك، انتقال الگوهاي جنايي از منطقه مهاجرفرست به منطقه مهاجرپذير و مهاجر يا بومي بودن- ساخته شد. متغيرهاي فوق و همچنين چارچوب نظري تحقيق، عمدتا از نظرات و تئوريهاي زير استخراج شده است : A - آرا و نظرات ساترلند در تئوري “ معاشرت افتراقي“ (Differention Asociation) كه بر كسب رفتار و الگوي جنايي در داخل گروههاي صميمي ودوستان تاكيد دارد. همچنين در تبيين رابطه بين نوع جرم و شغل نيز از نظرات وي استفاده شده است. B- نظرات مارشال كلينارد درباره محل سكونت، حاشيه نشيني و مهاجرت. C- آراء ميشل مارشال كلينارد درباره محل سكونت، حاشيه نشيني و مهاجرت. C- آراء ميشل بست (M.Bessette) درباره مقوله بندي مشاغل و ارتباط آن با نوع جرم. D- آرا صاحبنظران ديگري كه اسامي آنها در فهرست منابع خواهد آمد. در نهايت چارچوب نظري بدينگونه مطرح شد كه عوامل گوناگون فردي، محيطي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با نوع جرم در ارتباط هستند و آنچه موجب تفاوت در نوع جرايم بوميان و مهاجران مي شود، بايد بر اساس همين عوامل تفسير شود. براي جمع آوري اطلاعات، دست به نمونه گيري غير احتمالي زديم. مرداني كه ساكن شهر قم بوده و از طرف دادگاههاي ذيصلاح اين شهر محكوم شده بودند، جامعه آماري تحقيق را تشكيل مي دادند. دسته اي از اين محكومين در طول تحقيق در زندان به سر مي بردند و با مراجعه به زندان، پرسش نامه هاي مربوطه از طريق مصاحبه با زنداني، توسط محقق تكميل شد. دسته ديگري از جامعه آماري تحقيق را پرونده هاي قضايي محكومين تشكيل مي داد. چون به علل گوناگون فرد مجرم در دسترس نبود. پس از جمع آوري داده ها، براي تجزيه و تحليل و آزمون آنها، عمدتا از جداول متقاطع، ضريب في، ضريب گرامر، تحليل واريانس يكطرفه و ضريب اتا (ETA) استفاده شده است. به منظور برآورد تاثير همزمان متغيرهاي مستقل در متغير وابسته، از تحليل رگرسيون چند متغيري كمك گرفته شده است. اين پايان نامه در 180 صفحه به همراه جدول و نمودار و كتابنامه و خلاصه به فارسي ارائه گرديده است. تلخيص از : نامه انجمن جامعه شناسي ايران  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.