بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي و مقايسه ويژگيهاي آزمونهاي ترسيمي آدمك ، خانه و درخت پسران عادي و بزهكار (سارق)، 12-19 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر مشهد در سال تحصيلي 76-75

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1376


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: رضا قلي پور 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: كودكان استثنايي

اساتيد راهنما: مريم سيف نراقي استاد دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار    

اساتيد مشاور: هادي بهرامي دانشيار دكتري تخصصي روانشناسي تربيتي , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: هدف : اين تحقيق ، بررسي ويژگيهاي نقاشي آدمك ، نقاشي از خانه ، نقاشي درخت پسران عادي با پسران بزهكار و مقايسه اين ويژگيها با يكديگر . فرضيه ها : 1- بين نقاشي آدمك پسران بزهكار و عادي ، در خصوص حذف اعضاي آدمك 2- ناحيه ترسيم نقاشي (بالا ، پايين ، مركز ،حاشيه ) 3- جهت ترسيم (چپ ، راست) 4- مدت و زمان ترسيم 5- مقدار و فضا ، تفاوت معني داري وجود دارد. در مورد ترسيم خانه و درخت هم اين تفاوتها ، وجود دارد. جامعه آماري: كودكان بزهكار 9 تا 12 ساله كه حداقل يكبار سرقت كرده اند. و جامعه آماري كودكان عادي 9 تا 12 ساله كه محل سكونت يا تحصيلشان در همان محل ارتكاب جرم بزهكاران بود. گروه نمونه 31 نفر بزهكار و 31 نفر كودك عادي انتخاب شدند. وسيله گردآوري اطلاعات ، پرسشنامه اطلاعات فردي و مصاحبه اوليه ، اجراي آزمونهاي ترسيمي و پرسشنامه هاي تكميلي بوده است. روش تحقيق : زمينه اي است. روشهاي آماري: مورد استفاده آمار توصيفي و آمار استنباطي بوده است و آزمون مجذور خي دو X2، آزمون اسيودنت T. نتيجه : به دست آمده نشان مي دهد كه : فرضيه يكم و دوم تاييد شد. فرضيه سوم و پنجم دهم رد شدند. ديگر فرضيه ها تاييد شدند. اين پايان نامه در 97 ص ارائه گرديده شده است. 1037 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.