بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي اثرات جهاني شدن بر فرار مغزها در كشورهاي جهان سوم

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اجتماعي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: علي علي آبادي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: پرويز پيران استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: فرشاد مومني , ساير آثار    


کليد واژه: جهاني شدن,فرار مغزها,جهان سوم,Globalization,Brain Drain,Third world 

چكيده: اگر چه پديده مهاجرت متخصصان سابقه ديرينه اي دارد،اما پس از جنگ جهاني دوم و در پي مهاجرت متخصصان اروپايي به امريكا توجه جدي علما و حاكمان به اين پديده معطوف شد. در سالهاي اختير با انقلاب در فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي و تبلور فزاينده جهاني شدن اقتصاد سرمايه داري ، پديده مهاجرت متخصصان رشد چشمگيري داشته است. محقق در اين پژوهش با استناد به تئوري جهاني شدن سه فرضيه را به شرح ذيل مطرح ساخته است: 1- دگرگوني روابط اجتماعي ناشي از جهاني شدن منجر به فرار مغزها مي شود. 2- نابرابري اطلاعاتي ناشي از جهاني شدن منجر به فرار مغزها مي شود. 3- بحران هويت ناشي از جهاني شدن منجر به فرار مغزها مي شود. تحليل محتواي مقالات حاكي از آن است كه دگرگوني روابط اجتماعي ناشي از جهاني شدن از طريق مقولات ذيل منجر به فرار مغزها مي شود. تبليغ اينترنتي فرصت هاي شغلي ، جستجوي اينترنتي مشاغل، ارزيابي اينترنتي صلاحيت متقاضيان مهاجرت و... در مورد فرضيه دوم شايان ذكر است كه نابرابري اطلاعاتي ناشي از جهاني شدن از طريق مقولات ذيل به فرار مغزها مي شود. نابرابري در زير ساختارهاي فني ، نابرابري در سخت افزارهاي كامپيوتري ، نابرابري در دسترسي به تسهيلات اينترنت و نابرابري در توليد علم و دانش . اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 150 ص ارائه گرديده شده است. 2565 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.