بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي و مقايسه ويژگيهاي آزمونهاي ترسيمي آدمك،خانه و درخت پسران عادي و بزهكار (سارق )12-9 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر مشهد در سال تحصيلي 76-75

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: رضا قلي پور 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: كودكان استثنايي

اساتيد راهنما: مريم سيف نراقي استاد دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار    

اساتيد مشاور: هادي بهرامي دانشيار دكتري تخصصي روانشناسي تربيتي , ساير آثار    


کليد واژه: آزمون ترسيم كودك,Draw a man test,كانون اصلاح و تربيت,مشهد,Mashhad,بزهكاري,Delinquency,آزمون نقاشي درخت,Draw tree test 

چكيده: هدف اين تحقيق ، بررسي ويژگيهاي نقاشي آدمك ، نقاشي خانه ، نقاشي درخت پسران عادي با پسران بزهكار و مقايسه اين ويژگيها با يكديگر . فرضيه ها : 1- بين نقاشي آدمك پسران بزهكار و عادي ، در خصوص حذف اعضاي آدمك 2- ناحيه ترسيم نقاشي (بالا، پايين ، مركز ، حاشيه ) 3- جهت ترسيم (چپ ، راست ) 4- مدت و زمان ترسيم ، 5- مقدار و فضا ، تفاوت معني داري وجود دارد. در مورد ترسيم خانه و درخت هم اين تفاوتها ، وجود دارد. جامعه اماري ، كودكان بزهكار 9 تا 12 ساله كه حداقل يكبار سرقت كرده اند. و جامعه آماري كودكان عادي 9 تا 12 ساله كه محل سكونت يا تحصيلشان در همان محل ارتكاب جرم بزهكاران بود. گروه نمونه 31 نفر بزهكار و 31 نفر كودك عادي انتخاب شدند. وسيله گردآوري اطلاعات پرسنامه اطلاعات فردي و مصاحبه اوليه ، اجراي آزمونهاي ترسيمي و پرسشنامه هاي تكميلي بوده است. روش تحقيق زمينه اي است. روشهاي آماري مورد استفاده آمار توصيفي و آمار استنباطي بوده است و آزمون مجذور دو X2 ،آزمون استيودنت t نتيجه بدست آمده نشان مي دهد كه : فرضيه يكم و دوم تاييد شد . سوم و پنجم سيزدهم رد شدند ديگر فرضيه ها تاييد شدند. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 97 ص ارائه گرديده شده است. 1037 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.