بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : ارزشيابي طرح جداسازي دانش آموزاني كه والدين آنها واجد صلاحيت نيستند "معتاد " در مجتمع شبانه روزي كميته امداد امام خميني (ره) قوچان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: محمدرضا حسين زاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مشاوره

اساتيد راهنما: عبدالله شفيع آبادي مشاوره , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمدكاظم سليمي زاده استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه: ارزشيابي,دانش آموزان,جداسازي 

چكيده: هدف تحقيق : 1- رابطه بين جداسازي دانش آموزان از والدين و اختلالات رفتاري و عقب ماندگيهاي تحصيلي آنان مشخص شود. 2- شناخت مسائل عاطفي و تحصيلي دانش آموزان مشمول طرح جداسازي در مجتمع شبانه روزي كميته امداد امام خميني قوچان. فرضيه هاي تحقيق : 1- دانش آموزان مشمول طرح جداسازي در مقايسه با همكلاسيهاي عادي خود از اختلالات رفتاري بيشتري رنج مي برند. 2- دانش آموزان مشمول طرح جداسازي مقطع ابتدايي در مقايسه با دانش آموزان مشمول طرح در ساير مقاطع از پيشرفت تحصيلي كمتري برخودار هستند. 3- دانش آموزان مشمول طرح جداسازي مقطع ابتدايي در مقايسه با ساير مقاطع از اختلالات بيشتري رنج مي برند. روش تحقيق : توصيفي - ارزشيابي . جامعه آماري: دانش آموزان آموزشگاههاي دخترانه شهر قوچان و كليه دانش آوزان مشمول طرح جداسازي بعلاوه معلمان مديران سرپرستان مشاوران و دست اندر كاران اجرايي . يافته هاي تحقيق : فرضيه اول در رابطه با مقطع ابتدايي تاييد و فرضيه اول مربوط به مقطع راهنمايي رد شد. و فرضيه دوم تاييد شد نتيجه گيري و پيشنهادات: بر اساس نتايج حاضر در يك ارزيابي كلي مي توان گفت كه گر چه طرح جداسازي بطور نسبي توانسته است از مسايل ومشكلات براي ادامه تحصيل تغذيه و لباس و... از اين كودكان مواظبت نمايد ولي در مورد پاسخ دادن به اين سوال كلي تحقيق كه آيا اين طرح به اهداف خود مي رسد يا خير بايد اذعان داشت كه تا تحقيق كامل فاصله است. و بيشترين تاكيد ما بر اين است كه چون اين گروه از نوجوانان از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند لذا بايستي بيشتر مراقبشان بود چرا كه آنها نهال هاي هستند كه احتياج به باغباني دلسوز و فداكار داشته كه بايد مراقبتي بيش از حد معمول از آن بشود. و پيشنهاد مي شود كه كميته امداد امام خميني با همكاري آموزش و پرورش خوابگاه را به وسايل و تجهيزات يك زندگي راحت مجهز نمايد. و با نظارت مددكار اجتماعي زمينه ديدار با اقوام و فاميل فراهم شود تا اين دانش آموزان احساس بيگانگي و بريدگي نكنند. اين پايان نامه همراه با جدول، كتابنامه و در 250 ص ارائه گرديده شده است. 939 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.