بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي مقايسه اي ويژگيهاي فردي و الگوهاي تعاملي خانواده دختران فراري وغير فراري

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اجتماعي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: يعقوب نيازي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: تقي دوست قرين , ساير آثار    

اساتيد مشاور: طلعت اللهياري , ساير آثار    


کليد واژه: ويژگيهاي فردي,دختران,فرار,خانواده,Gairls,Family 

چكيده: هدف تحقيق : مقايسه ويژگيهاي فردي و خانوادگي دختران نوجوان فراري و غير فراري ، افزايش روز افزون تعداد اينگونه دختران بزهكار بالقوه بودن در حال حاضر ، احتمال سست شدن بنيان خانواده در آينده . فرضيه هاي تحقيق : 13 فرضيه مطرح گرديد كه متغيرهاي مورد آزمايش بين دو گروه آزمودني عبارت است از بارور رفتار مذهبي تعلق و دلبستگي به والدين همسالان مدرسه و جامعه و... روش تحقيق : تحليلي مقايسه اي. جامعه آماري : دختران نوجوان فراري مقيم مراكز نگهداري بهزيستي كانون اصلاح و تربيت و ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني كشور. و دانش آموزان مقاطع راهنمايي و دبيرستان مناطق 19،17،12،4 . يافته هاي تحقيق : نشان داد كه بين دو گروه آزمودني در تمامي متغيرهاي مورد آزمايش به جزء متغيرهاي بارور مذهبي خانواده دلبستگي به مدرسه و متغير روابط صميمانه با والدين تفاوت معناداري وجود دارد. نتيجه گيري و پيشنهادات: مقايسه داده ها نشان داد كه خانواده هاي دختران فراري در مقايسه با خانواده هاي دختران غير فراري از لحاظ ويژگيهاي همچون احساس تعلق و دلبستگي نسبت به والدين باور و رفتار مذهبي كنترل و نظارت والدين مراقبت و اعتماد والدين حمايت هويتي تعارض و داشتن نگرش مجرمانه با همت تفاوت معناداري دارند. پيشنهادات: فراهم آوردن زمينه اي جهت بيان احساسات دردناك و ترس هايي كه در رابطه با تجارت آزار و اذيت در منزل وجود دارد آموزش فنون رفتاري به مددجويان جهت مديريت فشار. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 251 ص ارائه گرديده شده است. 3081 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.