بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزندپروري و كنترل دختران فراري و عادي 12 تا 18 سال در شهر تهران بزرگ

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1381


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: منيژه كاوه 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: كودكان استثنايي

اساتيد راهنما: شيوا دولت آبادي استاديار دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: مريم سيف نراقي استاد دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار    


کليد واژه: دختران فراري,شيوه هاي پرورش كودك,منبع كنترل,Childrearing Practices,Runaway Girls,Locus of control 

چكيده: با توجه به اينكه پديده فرار دختران يك آسيب اجتمايع قلمداد مي گردد كه عواقب ناگواري براي فرد و اجتماع بدنيال دارد و با توجه به اينكه اين پديده باعث به هدر رفتن اين سرمايه هاي عظيم جامعه يعني جوانان و آينده سازان مي گردد، پژوهش در حيطه دختران فراري ضروري به نظر مي رسد. به طور كلي مسئله اساسي در اين تحقيق اين است كه : آيا بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و منبع كنترل دختران عادي و فراري تفاوت وجود دارد يا خير؟ در اين تحقيق سه فرضيه مورد بررسي قرار گرفته اند كه عبارتند از : 1- بين شيوه هاي فرزند پروري والدين دختران فراري با والدين دختران عادي تفاوت معنادار آماري وجود دارد. 2- بين نوع منبع كنترل دختران فراري با دختران عادي تفاوت معنادار آماري وجود دارد. 3- بين نوع منبع كنترل و نوع شيوه فرزند پروري در دختران عادي و فراري رابطه معنادار اماري وجود دارد. در تحقيق حاضر از روش زمينه اي استفاده گرديده است و به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه ابعاد رفتاري والدين ، پرسشنامه منبع كنترلي دروني - بيروني راتر و فهرست رتبه بندي مشاغل استفاده گرديده است. نتايج بدست آده از پژوهش نشانگر اين است كه : 1- بين شيوه هاي فرزند پروري والدين دختران فراري با والدين دختران عادي تفاوت معنادار آماري وجود دارد. 2- بين نوع منبع كنترل دختران فراري با دختران عادي تفاوت معنادار آماري وجود دارد. 3- بين منبع كنترل و نوع شيوه فرزند پروري در دختران عادي و فراري رابطه معنادار آماري وجود دارد. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 120 ص ارائه گرديده شده است. 2665 پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.