بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طلاق در شهر تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: جليليان زهرا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: جعفر سخاوت استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي آسيبهاي اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: عامل اجتماعي SOCIAL FACTOR,طلاق DIVORCE,تهران TEHRAN 

چكيده: موضوع تحقيق حاضر عوامل اجتماعي موثر بر درخواست طلاق در شهر تهران مي باشد. هدف از تحقيق، بررسي عواملي است كه در طي زندگي زناشويي بر آن تاثير داشته است و منجر به درخواست جدايي زوجين يا يكي از آن دو از همديگر گرديده است. و يا به صورت جزئي تر تبيين رابطه پنداشت از سود و زيان زندگي زناشويي و درخواست طلاق (آزمون فرضياتي در رابطه با نظريه مبادله)، و شناخت و مقايسه زنان و مردان در پنداشت ايشان از سود و زيان زندگي زناشويي و درخواست طلاق. بايد توجه نمود طلاق پديده اي تاريخس است و با پيدايي ازدواج قرين است وليكن در بسياري از جوامع جديد رو به افزايش نهاده است. و در جامعه ما نيز كه از آسيبهاي جوامع صنعتي دور نمانده است. اين مساله به طور وضوح به چشم ميخورد و توجه به همين مساله است كه تحقيق حاضر را شكل بخشيده است. در مرور منابع راجع به طلاق مي توان به اين نتيجه دست يافت كه شبكه اي از علتهاي به هم پيوسته گرداگرد طلاق را فرا گرفته است و بافت خاصي به مساله مي بخشد و بر آن تاثير مي گذارد. از ميان آنها (به علت دشوار بودن پرداختن به تمام ابعاد) در تحقيق حاضر با تكيه بر نظريه مبادله (كه آنرا در جامعه شهري تهران بيشتر جوابگوي روابط متقابل انسانها مي دانيم) به اين مساله توجه شده است كه عدم برابري هزينه و پاداش براي زوجين احساس نابرابري در مبادله (زناشويي) را به همراه دارد و در نهايت منجر به گسست روابط متقابل زوجين مي گردد. با اين فرض كه هر يك از افراد درگير اين رابطه مبادله اي در برابر آنچه كه هزينه مي كند بر اساس هنجارهاي مورد قبول، انتظار دريافت پاداشي متعادل از جانب ديگري دارد. حال هر گاه به نحوي اين تعادل خدشه دار گرديد فرد بر طبق نظريه مبادله به رفتار پرخاشگرانه تمايل پيدا مي كند و سرانجام به طلاق روي مي آورد. بنابراين پنداشت فرد از سود يا زبان در زندگي زناشويي اهميت پيدا ميكند. و بايد به اين نكته توجه داشت فرد در صورت جدايي از چه پاداشهايي بايد در برابر پاداشهاي جديد صرفنظر كند و در مورد هزينه ها هم همينگونه است و در نهايت تصميم گيري نمايد كه در كدام مرحله (قبل يا بعد از طلاق) سود بيشتري عايد وي مي گردد. و فرد به ادامه زندگي يا گسست آن روي مي آورد. در همين رابطه تفاوتهاي ميان زوجين از قبيل تفاوت تحصيلات، پايگاه اجتماعي، سن، قوميت، عقايد و هم چنين برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري، ميزان شناخت پيش از ازدواج، تصور از مشكلات پس از طلاق، ميزان آگاهي از نقش پيش از ازدواج، نظر خانواده و دوستان فرد نسبت به طلاق و عقلانيت فرد سنجيده شد، تا تاثير هر يك در پنداشت فرد از سود زيان زندگي زناشويي مشاهده شود و در نهايت به اين نتايج دست يافته شد: ميزان تفاوت سني كم و زياد ميان زوجين، برتري تحصيلات در ميان زنان از همسرانشان، تفاوت عقايد بالا، ميزان شناخت كم نسبت به همسر قبل از ازدواج، پايين بودن ميزان تصور از مشكلات پس از طلاق، نظر مثبت خانواده فرد نسبت به طلاق، وجود طلاق در ميان بستگان، عدم تفاوت قوميت ميان خانواده هاي زوجين، برآورده نشدن انتظارات از نقش همسري در بر هم زدن تعادل و عدم برابري هزينه و پاداش مبادله از نظر فرد تاثير داشته است و تمايل به درخواست طلاق و بر هم زدن مبادله را در فرد تقويت مي نمايد و هر گاه فرد در مرحله ارزيابي زندگي زناشويي خويش قرار گيرد و خود در مبادله متضرر احساس نمايد و پاداشهاي مورد انتظار خويش را دريافت نكرده و هزينه هاي وي در ادامه زندگي بالا رود در نهايت به تقاضاي طلاق روي مي آورد. اين پايان نامه در 137 صفحه به همراه جدول، نمودار، كتابنامه و خلاصه به فارسي ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.