بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : حمايت بين المللي از كودكان در زمينه اشتغال

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1377


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: حقوق و علوم سياسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: اميرعباس آهنگرزاده 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: آذربانو جعفري , ساير آثار    

اساتيد مشاور: رضا موسي زاده استاديار دكتري تخصصي حقوق , ساير آثار    


کليد واژه: اشتغال,كودكان,حقوق كودك 

چكيده: حقوق بين الملل هدف: ريشه يابي و آشنايي با علل و عوامل موثر كار كودك از يك سو در تئوري و از سوي دگير در عمل . فرضيه ها : قوانين و مقررات بين المللي در زمينه حقوق كودك و ممنوعيت اشتغال كودكان ناقص اند. قوانين ملي كشورها با قوانين و مقررات بين الملل در زمينه ممنوعيت اشتغال كودكان چندان منطبق نيستند. كنوانسيون شماره 138 سازمان جهاني كار، معيار بين المللي اوليه واساسي در ارتباط با كار كودك بوده و تاثير بسزايي بر قوانين ملي كشورها داشته است. روش تحقيق :كتابخانه اي . راه كارهاي مفيد براي جلوگيري از گسترش كار اجباري و استثمار گونه كودك در سطح جهان:سازمانهاي غير دولتي بعنوان محرك و ياري رسان سازمانهاي ملي و بين المللي مي توانند نقش مفيدي در آگاهي عموم از وضعيت كار كودكان داشته و نقش اطلاع رساني ايفا نمايند. براي كاهش كار كودكان تنظيم نظام نامه ها و قوانين ويژه و نيز پيش بيني اقدامات تنبيهي براي سوء استفاده گران است. مبارزه با فقر تقويت آموزش و پرورش به ويژه تحصيلات ابتدايي آموزش و ترويج پيمان حقوق كودك لزوم توافقنامه (معاهدات ) بين المللي جديد. هماهنگ نمودن قوانين و مقررات ملي با استانداردهاي بين المللي مشاركت ملي و بين المللي در امر مبارزه با كار كودكان... اين پايان نامه همراه با جدول،نمودار، كتابنامه و در 205ص ارائه گرديده شده است. 1534پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.