بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل آموزشي افت تحصيلي مدارس راهنمايي (خود گردان ) غير انتفاعي مهاجرين افغاني در شهر مشهد (سال تحصيلي 80-1379)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: احمد صفايي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: مرتضي امين فر مربي كارشناسي آموزش و پرورش , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمدرضا سركارآراني , ساير آثار    


کليد واژه: افت تحصيلي,ارتقاء,مردودي,مدارس خودگردان مهاجرين افغاني,مشهد,كارايي,شهر,educational wastage,promotion,reptition,afghan,refugees independent schools,mashad,effectiveness,city 

چكيده: برنامه ريزي آموزشي اهداف: 1- شناسايي مهمترين علل آموزش افت تحصيلي مدارس خودگردان افغاني 2- جلوگيري از منابع مالي و انساني اثرات سوء رواني و روحي كه بر دانش آموزان و والدين آنها به دليل افت تحصيلي بوجود مي آيد. 3- افزايش كارايي مدارس خودگردان از طريق پيشنهاد و ارايه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و كاهش افت تحصيلي . در زمينه افت تحصيلي ، بطور كلي عوامل موثر به افت تحصيلي را مي توان به دو دسته عومل درون نظام آموزشي و عوامل بيرون نظام آموزشي تقسيم بندي نمود كه در اين تحقيق بيشتر به عوامل درون نظام آموزشي پرداخته شده است. روش تحقيق : علمي - مقايسه اي. جامعه آماري: كليه معلمان مقطع راهنمايي مدارس خودگردان افغاني شهر مشهد وكليه دانش آموزان راهنمايي كه در امتحان پايان سال در يكي از دروس تجديد شده بودندمي باشد. كه افراد نمونه عبارت بود از 20معلم و 60 نفر دانش آموز كه به روش تصادفي خوشه اي و سپس به روش تصادفي ساده از ميان جامعه مورد نظر انتخاب شده اند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي جهت تعيين فراواني و درصد پاسخها و همچنين براي تعيين وجود يا عدم وجود تفاوت معني دار بين نظر معلمان و دانش آموزان از آزمون خي دو آمار استنباطي استفاده گرديده است. يافته هاي تحقيق : كليه فرضيات تحقيق تائيد شدند،يعني در مدارس خود گردان افغاني مشهد بين كم بودن زمان آموزش ، نحوه امتحانات موجود ، ويژگيهاي معلم ، ويژگيهاي دانش آموز، علل اجتماعي ناشي از مهاجرت ، فقر اقتصادي خانواده ، نامناسب بودن فضاي آموزشي با افت تحصيلي رابطه وجود دارد و در تمامي موارد بين نظر معلمان و دانش آموزان تفاوت معني دار وجود نداشته است. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 82 ص ارائه گرديده شده است. 2407پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.