بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي سياستهاي اجتماعي در زمينه كودكان خياباني شهر مشهد

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: هادي آتشي گلستاني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: تقي دوست قرين , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمد زاهدي اصل علوم اجتماعي , ساير آثار    


کليد واژه: سياستهاي اجتماعي,كودكان خياباني,مشهد,مركز پذيرش كودكان خياباني,Street children,Social policy,Administrantive center of street childre 

چكيده: هدف تحقيق : توجه به شان انساني كودكان پيشگير از جرايم اطفال به اين گروه توجه مسولين و كارشناسان به مساله كودكان خياباني و لزوم ساماندهي هر چه سريعتر آنها مي باشد. پرسشهاي تحقيق : 1- چه سياستهاي اجتماعي در زمينه كودكان خياباني وجود دارد؟ 2- آيا سياستهاي موجود اجرا شده است؟ 3- آيا سياستها به اهداف خويش رسيده است؟ روش تحقيق :كيفي . جامعه أماري: كودكان خياباني شهر مشهد شامل خانواده هاي كودكان خياباني مركز خلاف شهر مشهد و مسئولين مرتبط و درگير با اين . يافته هاي تحقيق : از نظر وجود قوانين و مقررات كشور ايران با الهام از تعاليم اسلام از موقعيت مناسبي در زمينه حقوق كودك برخوردار است. اما در سطح سياستهاي اجرايي سياست گذاري و اجرا با مشكلات عديده اي روبرو باشد كه بخش عمده از اي أن ناشي از تك بعدي بودن برنامه اجرايي كمبود منابع انساني و مالي است. نتيجه گيري و پيشنهادات: شرايط اجتماعي اقتصادي و جغرافيايي مناطق مختلف كشور اجرايي يا سياست نمي تواند پاسخگوي مشكل كودكان خياباني باشد. ايجاد سرپناه كودكان خياباني در مراكز استانها . برنامه ريزي جهت فرهنگ سازي در خصوص اين كودكان در سطح جامعه به منظور دست يافتن به اقبال عمومي . ايجاد كانونهاي كار أموزي براي اين كودكان كه در حين تحصيل حرفه اي نيز بياموزند. ايجاد مراقبت هاي جايگزين براي كودكاني كه خانواده ندارند و يا خانواده صلاحيت حضانت فرزند خويش را ندارند. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 178ص ارائه گرديده شده است. 3097پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.