بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل فرار نوجوانان از خانه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1372


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: محمد سعيدي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مشاوره

اساتيد راهنما: عبدالله شفيع آبادي مشاوره , ساير آثار    

اساتيد مشاور: علي دلاور , ساير آثار    


کليد واژه: فرار,علل,نوجوانان 

چكيده: در اين پژوهش محقق سعي كرده است از طريق مصاحبه و پرسشنامه علل و انگيزه هاي فرار نوجوانان از خانه را تبيين كند. در اين راستا پاسخ 60 نفر نوجوان فراري دستگير شده با پاسخ 60 نفر از نوجوانان دوره راهنمايي و دبيرستاني بعنوان گروه گواه مقايسه شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه نابساماني خانواده ، سردي روابط عاطفي والدين ، متاركه و طلاق ، وجود ناپدري يا نامادري ، فقر فرهنگي و بيسوادي و اعتياد و تفاوت سني بالاتر يا پائين تر از حد متوسط با والدين از مهمترين عوامل برانگيزاننده تمايل به فرار در نوجوانان مي باشد. همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان دهنده آنند كه ترك تحصيل پيش از اتمام دوره ابتدايي ، نارضايتي از وضعيت تحصيلي ، فرارهاي مكرر ، سرقت و ايراد ضرب و جرح از مسائلي است كه در نوجوان فراري به وفور مشاهده مي شود. در مورد خاستگاه اجتماعي ، تنها در 5/12 درصد موارد پدران اين نوجوانان كارمند و مابقي داراي مشاغلي چون كارگري ، كشاورزي و ساير مشاغل آزاد مي باشند. علاوه بر اين ، عواملي نظير تمايل به انجام كارهاي متهورانه و تاثير پذيري از فيلمهاي عاشقانه كه در پژوهشاي ديگر كشورها برشمرده ، طبق اين پژوهش در نوجوانان فراري ايراني كمتر و يا اصلاً مشاهده نشده است. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 149 ص ارائه گرديده شده است. 465پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.