بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي و مقايسه باورهاي غير منطقي در زنان مراجعه كننده به دادگاههاي عمومي با زنان عادي در شهرستان بندر عباس

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1375


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: مريم صادقي فرد 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مشاوره

اساتيد راهنما: عبدالله شفيع آبادي مشاوره , ساير آثار    

اساتيد مشاور: محمدكاظم سليمي زاده استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه: زناشويي,نارضايتي,طلاق,زنان 

چكيده: پژوهش حاضر به منظور بررسي و مقايسه ميزان باورهاي غير منطقي در بين دو گروه زنان مراجعه كننده به دادگاه با زنان عادي مي پردازد. و هدف ها عبارت است از آگاهي و شناخت نسبت به وجود يا عدم وجود تفاوت هاي احتمالي در ميزان عقايد غير منطقي در زنان مراجعه كننده به دادگاههاي عمومي با زنان عادي. ايجاد انگيزه براي پژوهشگران جهت تحقيقات همه جانبه در زمينه طلاق و اختلافات زناشوئي در استان هرمزگان مخصوصاً در بندر عباس . فرضيه هاي تحقيق : 1- بين ميزان باورهاي غير منطقي در زنان مراجعه كننده به دادگاه با زنان عادي تفاوت وجود دارد. 2- بين زنان مراجعه كننده به دادگاه با زنان عادي در اين باور كه لازم و ضروري است كه همه افراد را دوست بدارند. 3- بين زنان مراجعه كننده به دادگاه با زنان عادي در اين باور كه بايد به ديگران متكي بود و بر انسان قوي تر تكيه نمود تفاوت وجود دارد. روش تحقيق : محلي - مقايسه اي . جامعه آماري : شامل دو گروه زنان مي باشد. 1- زناني كه به دليل اختلافات زناشويي مراجعه كرده اند. 2- زناني كه ملاك و معيار انتخاب آنها عدم مراجعه آنها به دادگاه بوده است. روش نمونه گيري : به صورت تصادفي . يافته هاي تحقيق : در موارد به دست آمده در زير تفاوت معني داري بين زنان مراجعه كننده به دادگاه با زنان عادي وجود دارد.يعني ميانگين نمرات در موارد زير در زنان مراجعه كننده به دادگاه بيشتري از زنان عادي است. نتيجه گيري و پيشنهادات: با توجه به نتايج به دست آمده بيشترين مورد از مراجعه زنان به دادگاه به علت اعتياد شوهرانشان مي باشد. اكثريت زنان مراجعه كننده به دادگاه در سنين متوسطي مي باشند پس سن مي تواند بعنوان عاملي مهم در جهت و بررسي نارضايتي زناشويي محسوب شود. پيشنهاد مي شود به طرح ريزي چند واحد درسي براي دانش آموزان سال آخر دبيرستان و دانشجويان رشته هاي مختلف در زمينه آشنايي دانش آموزان دختر و پسر با مسائل خانوادگي و زناشويي با تاكيد بر نقش عوامل شناختي مبادرت گردد. اين پايان نامه همراه با جدول ، نمودار،كتابنامه و در 120 ص ارائه گرديده شده است. 993پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.