بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي تاثير فعاليتهاي محروميت زدائي بر روند مهاجرت روستائيان در فاصله سالهاي 75-1370 (مورد مطالعه شهرستان كهنوج)

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1377


دانشگاه: باهنر - كرمان

دانشکده: علوم - كرمان

گروه:

نام دانشجويان: حسين زندي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: عبدالحميد كرباسي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مهاجرت روستايي RURAL MIGRATION,محروميت زدائي DEPRIVATION SOOTHING,كهنوج KAHNOOJ 

چكيده: در اين پژوهش ما بدنبال بررسي فعاليتهاي محروميت زدائي از جمله فعاليتهاي زير بنائي، خدماتي، اشتغال زا، ارتباطي، فرهنگي بر روند مهاجرت روستائيان بوده ايم. يكي از پيامدهاي مورد انتظار اين فعاليتها ، افزايش جاذيه نقاط روستائي و كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها مي باشد. آنچه در اين پژوهش نيز دنبال مي شود، پاسخگوئي به اين سئوال مهم است كه فعاليتهاي محروميت زدائي چه تاثيري بر روند مهاجرت روستائيان دارد؟ ما بر اساس مطالعات پيشين و يافته هاي محققين و مشاهدات ميداني از نقاط روستايي، فرض هايي متناسب با اهداف تحقيق تدوين نموده ايم. سپس با استفاده از روش لمسي - مقايسه اي و بكارگيري ابزرار پرسشنامه با مصاحبه حضوري و مراجعه با اسناد و مدارك، اطلاعات مورد نياز را جمع آوري كرده ايم . اطلاعات جمع آوري شده را در قالب آمار توصيفي و استنباطي از جمله فراواني ، درصد فراواني ، ضريب همبستگي ، آزمون كي دو رگرسيون چند متغييره مورد تجزيه و تحليل قرار داده ايم. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فعاليت محروميت زدائي بر روند مهاجرت روستائيان به شهرها بوده است. به عبارتي در نقاطي كه فعاليتهاي محروميت زدائي بيشتري صورت گرفته ، نرخ مهاجرت روستائيان به شهرها نيز كمتر بوده است. و برعكس در نقاطي كه محروميت زدائي كم صورت گرفته و يا اصلاً صورت نگرفته است. ميزان مهاجرت نيز بيشتر بوده است. علاوه بر اين زدائي جاذبه برخي از نقاط روستايي را نيز افزايش داده و باعث جذب مهاجرين گرديده است. يافته هاي اين پژوهش همچنين نشان مي دهد از آنجائيكه عوامل مختلفي (بخصوص عوامل اقتصادي) در مهاجرت و روستائيان موثر مي باشد، بايستي محروميت زدائي را با نگرش سيستمي و با توجه به ابعاد مختلف مسائل روستايي به خصوص با تاكيد بر اشتغال زائي در نقاط روستايي دنبال نمود تا در كاستن از فشار محروميت و نيز كنترل مهاجرت روستائيان موثر واقع شود. همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه نقاط روستائي دور افتاده و كم جمعيت علاوه بر اينكه مهاجر فرستي بيشتري نسبت به ساير نقاط روستايي دارند. در امر محروميت زدائي نيز مورد توجه جدي قرار نمي گيرند. چرا كه دور افتادگي و نيز جمعيت آنها عامل محدود كننده اي در محروميت زدائي به شمار مي آيند. به نظر مي رسد بهترين راه براي محروميت زدائي اين نقاط، مكان يابي مناسب و تمركز امكانات مختلف و محروميت زدايي آن مكان مي باشد. كه ساكنين روستاهاي اطراف به آن مكان مهاجرت نموده و در عين حال وابستگي خود را در محل سكونت قبلي بخصوص اراضي زراعي حفظ نمايند و دسترسي روزانه به محل سكونت قبلي داشته باشند.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.