بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مسكن شهري و نقش سازماني زمين شهري در حل مشكل مسكن

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1364


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: اديبي سده منوچهر 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: فريدون اسكوئي , ساير آثار   منوچهر صبوري كاشاني نژاد , ساير آثار   محسن ثلاثي مربي كارشناسي ارشد علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: مسكن HOUSING,نقش ROLE,سازمان زمين شهري,URBAN AREAS ORGANIZATION,مسكن HOUSING,ساختمان BUILDING,ويژگي خانوادگي FAMILY CHARACTERISTIC,خانواده FAMILY 

چكيده: آنچه در اين تحقيق مورد نظر است، اينست كه با واگذاري زمين توسط دولت چه ميزان از مشكلات مسكن مرتفع گرديده؟ و آيا حل مشكل مسكن صرفا“ در گرو حل مشكل زمين ميباشد؟ اين پايان نامه در 84 صفحه همراه با جدول، نقشه، پرسشنامه، كتابنامه ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.