بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي ميزان ناسازگاري اجتماعي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان شاهدي كه مادرانشان ازدواج نموده اند و مقايسه آنها با دانش آموزان شاهدي كه مادرانشان ازدواج ننموده اند در مقطع ابتدايي شهر مشهد 1372

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1373


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: مهدي اژدري 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مشاوره

اساتيد راهنما: عبدالله شفيع آبادي مشاوره , ساير آثار    

اساتيد مشاور: علي دلاور , ساير آثار    


کليد واژه:  

چكيده: در اين تحقيق تلاش شده است كه تفاوت بين عملكرد تحصيلي و ناسازگاري اجتماعي دانش آموزاني كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند و دانش آموزاني كه مادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند و همچنين دانش آموزاني غير شاهد، بر اساس متغير جنسيت(پسر و دختر ) معلوم گردد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري عبارت است از كليه دانش آموزان سالهاي سوم ، چهارم ، پنجم ابتدايي مدارس شاهد شهرستان مشهد كه در سال تحصيلي 73-72 به تحصيل مشغول بوده اند. نمونه آماري از سه گروه صد نفري و وسيله جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ، تست راتر جهت ارزيابي ناسازگاري اجتماعي و معدلهاي پايه هاي سوم تا پنجم جهت سنجش عملكرد تحصيلي تشكيل شده است.نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هاي آماري نشان مي دهد كه تفاوت معني داري چه از نظر عملكرد تحصيلي و چه از نظر ناسازگاري اجتماعي بين آزمودنيهاي سه گروه (دانش آموزان غير شاهد، دانش آموزان شاهدي كه مادرانشان مجدداً ازدواج كرده اند و دانش آموزاني كه مادارنشان مجدداً ازدواج نكرده اند) وجود دارد، اما از نظر اين دو متغير بين دخترها و پسرها تفاوتي وجود ندارد. اين پايان نامه همراه با جدول ، نمودار، كتابنامه و در 148 ص ارائه گرديده شده است. 789 پ 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.