بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : زمينه هاي كمبود مسكن در ايران و بررسي تاثير درآمد در تهيه مسكن و نحوه سكونت گروهي كارمندان

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1364


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: آروند يدالله 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: غلامعباس توسلي استاد دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار   مصطفي ازكيا استاد دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   منوچهر صبوري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: كمبود مسكن HOUSING SHORTAGE,ايران IRAN,اثر درآمد INCOME EFFECT,مسكن HOUSING,سكونت گروهي GROUP RESIDENCE,كارمند SERVANT,عامل اقتصادي - اجتماعي,SOCIAL ECONOMIC FACTOR,جمعيت POPULATION,وضع اقتصادي ECONOMIC CONDITION 

چكيده: در اين تحقيق كوشش شده ابتدا به بررسي عوامل اجتماعي، اقتصادي و جمعيتي كه در كمبود مسكن در قبل و بعد از انقلاب موثر بوده و نوسان و سنگيني و تحول اثر هر يك از عوامل فوق در قبل و بعد از انقلاب و تغييراتي كه بعد از انقلاب پيش آمده پرداخته شود. در اين رابطه كوشش شده تا از نتايج سرشماري سال 1355 و اطلاعاتي كه در مركز آمار ايران و سازمان برنامه و وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي ايران موجود بود استفاده شود و برآورد كمبود مسكن در قبل و بعد از انقلاب از سال 1355 لغايت سال 1361 نيز مبادرت شده. همچنين به ميزان فعاليتي كه بخش هاي مختلف دولتي، خصوصي و تفاوتي در زمينه فعاليتهاي ساختماني انجام داده اند و مقايسه اين فعاليتها در قبل و بعد از انقلاب توجه شده. سپس به تاثيري كه درآمد كارمندان در نحوه انتخاب و تصميم گيري آنان براي تهيه مسكن مي گذارد و ابعاد خاصي را كه پيش مي آورد توجه شده است. اين پايان نامه در 142 صفحه به همراه جدول، پرسشنامه و كتابنامه ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.