بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : عوامل خانوادگي موثر بر فرار دختران از خانه

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: منصور فتحي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: انور صمدي راد دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: منيرالسادات ميربهاء , ساير آثار    


کليد واژه: فرار دختران,آسيب هاي خانواده,نوجواني,Runaway home 

چكيده: در اين پژوهش عمده ترين عوامل موثر بر فرار دختران از خانه يعني عوامل خانوادگي ، به منظور ارائه راهكارهاي علمي و كاربردي به والدين و مسئولين در جهت پيشگيري از اين پديده ناهنجار اجتماعي، مورد بررسي قرار گرفته است. چارچوب نظري از ميان تئوريهاي مختلف جامعه شناسي (دوركيم،هيرشي و ساترلند) و روانشناسي (ساليوان بر كوتيز و گلاسر ) كه هر كدام از زواياي مختلف ، بطور مستقيم و غير مستقيم اين پديده را تبيين مي كردند به صورت تلفيقي انتخاب گرديد. فرضيه هاي تحقيق : ميزان آزار و اذيت ، نظارت و كنترل دختران توسط اعضاي خانواده و از هم گسيختگي خانوادگي مي باشد. روش تحقيق : پس رويدادي است و از نوع مقايسه علي مي باشد كه براي شناسايي متغيرهاي مستقل اثر گذار ، يك گروه كنترل با در نظر گرفتن شرايط مشابه سني و طبقه اجتماعي دختران فراري انتخاب گرديد. جامعه آماري: دو گروه دختران فراري و غير فراري تشكيل مي د هد كه 50 نفر از دختران فراري زير 18 سال ، كه در زمان جمع آوري اطلاعات (بهار 1382) در مراكز مداخله در بحرانهاي اجتماعي و كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شدند، به دليل حجم كم نمونه به صورت سرشماري انتخاب شدند. نتيجه گيري: دختران فراري به مراتب بيشتر از گروه همگن خود از سوي سرپرست اعضاي خانواده مورد آزارهاي جسمي ، روحي،جنسي و... قرار مي گرفتند و همچنين از هم گسيختگي خانوادگي نظير طلاق والدين ، اعتياد ، سابقه زنداني و اختلاف و مشاجره و درگيري بين اعضاء خانواده دختران فراري بيشتر از گروه همگن بود و از طرفي سرپرست يا اعضاي خانواده دختران فراري نسبت به غير فراري نظارت و كنترل اجتماعي شديدتري بر آنها اعمال مي كردند. اين پايان نامه همراه با پيوست و كتابنامه و در 191 ص ارائه گرديده شده است. 2962پ  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.