بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي سياستهاي اجتماعي در رابطه با بچه هاي طلاق

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1381


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: محمد معصوميان 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: 0 حسيني , ساير آثار    

اساتيد مشاور: 0 زواره اي , ساير آثار    


کليد واژه: سياستهاي اجتماعي,بچه هاي طلاق,قانون,Social Policy,Children of Divorce,Law 

چكيده: يك دست از اقشار آسيب پذير جامعه كه عدم توجه به آنها مي تواند عواقب جبران ناپذيري را براي جامعه در پي داشته باشد بچه هاي طلاق هستند. اين تحقيق با استفاده از روش مطالعه اسنادي، به شناخت و بررسي سياستهاي اجتماعي و قوانين موجود در مورد بچه هاي طلاق مي پردازد. اين تحقيق در پي آن است تا به سوالات زير پاسخ دهد: - چه سياستهاي اجتماعي و قوانيني در مورد كودكان بعد از طلاق وجود دارد؟ - چه سياستهاي اجتماعي و قوانيني در مورد كودكان بعد از طلاق وجود دارد؟ - قوانين موجود در مورد بچه هاي طلاق ، داراي چه مزايا و معايبي مي باشد؟ - قوانين موجود در مورد بچه هاي طلاق داراي چه مشكلات اجرائي مي باشد؟ - چه مواردي لازم است كه در قانون به آنها توجهي نشده است؟ روش تحقيق اين پژوهش بصورت كيفي بوده است و يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن است كه قوانين لحاظ شده در مورد بچه هاي طلاق هر چند داراي نكات مثبت و مزايايي مي باشد ولي داراي معايبي نيز هست و همچنين در اجرا با مشكلاتي مواجه است و در نهايت سياستها و قوانيني در مورد بچه هاي طلاق لازم بوده كه در قانون مورد پيش بيني قرار نگرفته است بطوريكه لحاظ كردن اين موارد و ايجاد تغييرات لازمه مي تواند در تامين امنيت رواني و اجتماعي كودكان بعد از طلاق و پيشگيري از گرايش آنها به سمت بزهكاري مثمر ثمر واقع شود. اين پايان نامه همراه با كتابنامه و در 116 صفحه ارائه گرديده شده است. 2899پ 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.