بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مقايسه ميزان افسردگي كودكان خانواده هاي بحران زده ،فقدان ،طلاق(جدايي )،افت تحصيلي ،وضعيت اقتصادي - اجتماعي پايين با كودكان عادي مقطع ابتدائي شهرستان گچساران در سال تحصيلي 79-78

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1379


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم تربيتي و روانشناسي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: سيدباقر حسيني 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مشاوره

اساتيد راهنما: احمد اعتمادي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: حسن احدي استاد دكتري تخصصي روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه: بحران زده,فقدان,طلاق (جدايي ),افت تحصيلي,وضعيت اقتصادي,پايه چهارم و پنجم,افسردگي,بررسي آماري 

چكيده: هدف: بررسي ارتباط يا عدم ارتباط سندرم افسردگي با 3 متغير :جدايي (طلاق )،فقدان ، افت تحصيلي و طبقه اقتصادي - اجتماعي پايين . سوالات :آيا كودكاني كه والد،والده و يا والدين خود را از دست داده و يا از آنها جدا شده اند در مقايسه با كودكاني كه از والدين خود جدا نشده اند بيشتر دچار افسردگي مي شوند؟ آيا بين طبقه اقتصادي - اجتماعي پايين و ميزان افسردگي دانش آموزان ابتدايي ارتباطي وجود دارد؟ آيا ميزان افسردگي در كودكاني كه دچار افت تحصيلي شده اند بيش از كودكاني است كه دچار افت تحصيلي شده اند؟ فرضيه ها: بين ميزان افسردگي كودكان دچار فقدان (جدايي ) با كودكان عادي تفاوت معني داري وجود دارد. بين ميزان افسردگي كودكان متعلق به طبقه اقتصادي - اجتماعي پايين و كودكان خانواده هاي عادي تفاوت معني داري وجود دارد. بين ميزان افسردگي كودكان دچار افت تحصيلي و كودكان موفق تفاوت معني داري وجود دارد. بين ميزان افسردگي كودكان دختر و كودكان پسر تفاوت معني داري وجود دارد. جامعه آماري: كليه دانش آموزان دختر و پسر كلاس هاي پايه چهارم و پنجم ابتدايي شهرستان گچساران كه در سال تحصيلي 78-77 در مدارس دولتي مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه : به روش تصادفي طبقه اي 10 مدرسه انتخاب و به نسبت مساوي 60 دانش آموز دختر و 60 دانش آموز پسر انتخاب شدند كه 30 نفر آنها داراي وضعيت اقصادي - اجتماعي پايين و 30 نفر داراي افت تحصيلي و 30 نفر پدر ، مادر و يا هر دو را از دست داده اد و 30 نفر را كودكان عادي تشكيل مي دهد. يافته ها :سه فرضيه اول تاييد و فرضيه چهارم رد شد. نتايج: بين گروه كودكان عادي وسه گروه ديگر تفاوت معني داري از نظر افسردگي وجود دارد كه بر اين اساس ميزان افسردگي گروه افت تحصيلي نسبت به ساير گروهها بيشتر بود. عوامل فقدان ، جدايي (طلاق)،افت تحصيلي ،وضعيت اقتصادي - اجتماعي پايين فاكتورهايي هستند كه در ميزان افسردگي كودكان نقش دارند.بين گروه كودكان عادي با سه گروه ديگر از نظر ميزان سرخوشي تفاوت معني داري وجود دارد. پيشنهادات : داير نمودن مراكز مشاوره در مدارس و استفاده از كادر متخصص و مجرب . انجام تحقيقاتي با همين عنوان بر روي دانش آموزان مقطع راهنمايي و مقايسه آنان با كودكان ابتدايي. انجام اين آزمون بصورت ساده تر كه براي دانش آموزان قابل فهم گردد. اجراي اين آزمون در مقطع ابتدايي بصورت انفرادي ،خودداري از اجراي گروهي اين آزمون براي دانش آموزان ابتدايي . 1978پ اين پايان نامه در 90 ص و همراه با جدول و كتابنامه ارائه گرديده شده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.