بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي ميزان افسردگي در زنان مطلقه و مقايسه آن با زنان متاهل در شهر تهران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1376


دانشگاه: علوم پزشكي ايران

دانشکده: پرستاري - ايران

گروه:

نام دانشجويان: قسيمي ميترا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانپزشكي

اساتيد راهنما: محمدحسين فرجاد , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: طلاق DIVORCE,بيوه زن WIDOW,افسردگي DEPRESSION,تهران TEHRAN,زن شوهردار MARRIED WOMAN 

چكيده: اهداف مشخصه اين پژوهش بقرار زير است: - تعيين ميزان افسردگي زنان متاهل در شهر تهران- تعيين ميزان افسردگي زنان مطلقه پس از گذشت زمان بين 5-2 سال در شهر تهران . - تعيين ميزان افسردگي زنان تازه مطلقه. سوال هاي پژوهش: اين پژوهش يك مطالعه علمي آماري است. بنابراين به جاي دارا بودن فرضيه شامل سوالهاي پژوهش است كه به آن پاسخ داده خواهد شد. سوالات پژوهش بدين قرار است: - آيا بطور كلي طلاق با افسردگي رابطه اي دارد؟ - آيا بين سه گروه ميزان افسردگي بيشتر است؟ - آيا گذشت زمان باعث مي شود كه ميزان افسردگي حاصل از طلاق كمتر يا - آيا وضعيت اقتصادي زنان در بروز افسردگي آنان تاثير دارد؟ - آيا سن زنان مطلقه در بروز افسردگي تاثير دارد؟ - آيا وضعيت خانوادگي زنان مطلقه در بروز افسردگي تاثير دارد؟ - آيا تعداد فرزندان مطلقه در بروز افسردگي تاثير دارد؟ اين پايان نامه در 166 صفحه به همراه جدول، پرسشنامه، كتابنامه و خلاصه به فارسي ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.