بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي عوامل موثر در تقاضاي طلاق زنان 20 تا 40 سال شهر تهران و مقايسه آن با عوامل رضامندي زناني كه چنين تقاضائي نكرده اند

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1374


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: علوم اجتماعي - علامه

گروه:

نام دانشجويان: علي اسماعيلي مينا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: روانشناسي عمومي

اساتيد راهنما: مريم سيف نراقي استاد دكتري تخصصي آموزش و پرورش , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: طلاق DIVORCE,تهران TEHRAN,رضايت SATISFACTION 

چكيده: خانواده يكي از واحدهاي اجتماعي است كه در بررسيها و مطالعات روان شناسان و جامعه شناسان مورد توجه قرار مي گيرد. زيرا كه يكي از اركان اصلي زندگي اجتماعي مي باشد. بديهي است تمام مسائل مربوط به خانواده مي بايست بطور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد تا حصول نتيجه آسانتر شود و همچنين با توجه به نتايج بدست آمده، يافته هاي تحقيق به واقعيت نزديكتر گردد. طلاق از عمده مسائلي است كه ثبات اين واحد اجتماعي را تهديد مي كند زيرا ناسازگاريهاي حاكم بر روابط زوجين در محيط خانواده موجب بروز آن مي گردد. ناسازگاريهاي درون خانواده سبب مي گردد تا روابط اعضاء خانواده از هم بگسلد و وحدت ميان اعضاء خانواده به خطر افتد و نهايتا منجر به انحلال گردد. بطور كلي، در هم شكستن يك واحد اجتماعي اعضاء آن واحد را متاثر مي سازد و احتمالا ميزان اين تاثير با چگونگي آن واحد، شدت و ضعف دارد. بنابراين انحلال يك خانواده بر روي اعضاء آن تاثيري عميق دارد، بطوريكه گاهي در شخصيت اعضاي خود، بخصوص اعضاي جوانتر چنان تاثيري مي گذارد كه ممكن است آنها را به سوي كج رويهاي اجتماعي سوق دهد. با توجه به اين مسئله كه جامعه اي قابل زندگي مي باشد كه امنيت در آن حفظ گردد و با هر نوع كج روي اجتماعي كه اين امنيت را تهديد مي كند بايد مبارزه شود بنابراين روش پيشگيري به مراتب موثرتر از درمان مي باشد. بمنظور پيشگيري ناشي از واقعه طلاق و مبارزه با آن بايد زمينه پيدايش واقعه طلاق شناخته شده و از حدوث آن جلوگيري گردد. براي اين منظور بايد عوامل بوجود آورنده طلاق شناخته گردد و با شناخت اين عوامل راه و روشهاي منطقي جهت جلوگيري از ايجاد آنها و نتيجتا بروز طلاق ارائه شود. اين پايان نامه در 187 صفحه به همراه جدول، نمودار و پرسشنامه ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.