بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي انتظارات تورمي عقلايي و غير عقلايي در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1376


دانشگاه: علامه طباطبائي

دانشکده: حسابداري - علامه

گروه:

نام دانشجويان: شهرام فتاحي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي

اساتيد راهنما: محمود مختاري , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه:  

چكيده: هدف: فرضيه انتظارات عقلايي از جديدترين مباحث اقتصاد كلان است . اين فرضيه در ميان اقتصاددانان از جذابيت خاصي برخوردار است. هدف اين تحقيق بررسي مباني نظري فرضيه انتظارات عقلايي و غير عقلايي و نحوه شكل گيري مزايا ومعايب هر يك از آنهاست. در اين تحقيق ابتدا مباني نظري فرضيه انتظارات عقلايي و غير عقلايي همچنين نحوه شكل گيري ، مزايا و معايب هر يك مورد بررسي قرار گرفته است. سپس مدلهاي مختلف انتظارات عقلايي و غير عقلايي طي دوره (74-1338) در اقتصاد ايران با استفاده از روش معادلات همزمان 2SLS آزمون شده اند. يافته ها نشان مي دهد كه نسخه ضعيف و قوي فرضيه انتظارات عقلايي در ايران رد مي شوند و اين بدان معناست كه دستمزدها با انتظارات تورمي عقلايي تعديل نمي شوند و اين انتظارات نقش اصلي را در تعيين دستمزدهاي ايفا نمي كنند. بعلت عدم دسترسي متقارن و همه جانبه افراد به اطلاعات ،انتظارات به صورت عقلايي شكل نمي گيرد و افراد در شكل دادن به انتظارات تورمي به نرخهاي تورم سالهاي گذشته توجه مي كنند. سرانجام براي پيش بيني مقادير متغيرهاي وابسته مدل در سالهاي 1378(پايان دوم توسعه ) و 1383 (پايان سوم توسعه )،چهار سناريو در نظر گرفته شد و اين نتيجه بدست آمدكه : در اقتصاد ايران در صورتيكه ساختار اقتصادي تغييرات زياد نداشته باشد و سياستهاي فعلي دنبال شود، نرخ تورم در بهترين حالت (8/11) و در بدترين شرايط(6/27) درصد خواهد بود. از آنجا كه ثبات نسبي قيمتها در تعيين متغيرهاي كليدي اقتصادي كلان ، نقش قابل ملاحظه اي دارد، نتايج تجربي اين تحقيق مي تواند پيامدهاي سياسي مفيدي براي حفظ انتظارات تورمي و جلوگيري از افزايش تورم داشته باشد. 622پ اين پايان نامه در 116 ص و همراه با كتابنامه ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.