بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : اثرات شاخص هاي بهداشتي و ميزان هاي مرگ و مير در استانهاي كشور بر اساس سرشماري سال 1375

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1380


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: رضا همتي 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: شهلا كاظمي پور , ساير آثار    


کليد واژه: شاخص هاي بهداشتي,مرگ و مير كودكان,كم وزني كودكان,مراقبت از دوران بارداري 

چكيده: با مطالعه در سير تحولات جمعيت ايران مي توان به يك عامل اساسي وتعيين كننده در اين زمينه پي برد و آن عامل بهداشت و درمان مي باشند و موضوع بهداشت و درمان از آنجايي كه ارتباط تنگاتنگي با ميزان هاي جمعيتي بخصوص ميزان هاي مرگ ومير دارد در حيطه مطالعات جمعيتي قرار مي گيرد پژوهش حاضر نيز به تاثير اين عامل روي ميزانهاي جمعيتي پرداخته و بعنوان بررسي اثرات شاخص هاي بهداشتي - درماني در ميزانهاي مرگ و مير استانهاي كشور بر اساس سرشماري سال 1375 به نگارش در آمده است. اين پژوهش با اين هدف كار خود را آغاز نموده كه تاثير بهداشت و درمان روي ميزانهاي مختلف از جمله مرگ و مير مادران ،ميزان مرگ و مير كودكان و ميزان مرگ و مير اطفال به چه صورتي مي باشند. روش تحقيق : در اين پژوهش از روش كتابخانه اي يعني مراجعه به آمار، سرشماري ها و نيز آماريهاي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي استفاده شده و آزمونهاي آماري از قبيل آزمون همبستگي و نيز رگرسيون چند متغيره براي بدست آوردن ارتباط بين متغيرها به كار گرفته شده اند. نتايج: نتايج حاكي از بدست آمده حاكي از اين است كه هر گونه تغيير در شاخص هاي بهداشتي باعث ايجاد نوساناتي در ميزانهاي مرگ و مير بويژه ميزان مرگ و مير اطفال و كودكان مي گردد. همچنين در زمينه همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق نتيجه زير حاصل شده است كه متغير ميزان مراقبت از زنان در دوران بارداري بعنوان يكي از متغيرهاي مستقل تحقيق داراي بالاترين ضريب رگرسيون در برآورد متغير وابسته يعني ميزان مرگ و مير اطفال بوده و متغير مستقل ميزان زايمان به كمك افراد دوره ديده نيز بيشترين همبستگي را با ميران مرگ و مير مادران داشته است. اين پايان نامه همراه با جدول،نمودار ،پرسشنامه و در 165 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 3299 در كتابخانه دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.