بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : جمعيت و توسعه روستايي در ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محسن ابراهيم پور 

مقطع تحصيلي:  

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما: محمد ميرزائي دانشيار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: منصور وثوقي دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   مهدي طالب دانشيار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   حبيب ا.. زنجاني , ساير آثار    


کليد واژه: تراكم جمعتي,توسعه,روستا,شيوع فعاليتهاي معيشتي,تراكم حياتي جمعيت,عمقي شدن كشت آبادهاي كشور 

چكيده: در اين پژوهش بر مبناي نظريه بازراپ كه حجم و تراكم جمعيت را محركي ثبت در فرايند عمقي شدن كشت و صنعتي شدن و توسعه مي داند . رابطه بين جمعيت وتوسعه روستايي با تاكيد بر تراكم جمعيت و عمقي شدن كشت در جامعه روستايي ايران مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش كه با تجزيه و تحليل اطلاعات جمعيتي ،توسعه اي ،محيطي و معيشتي 45085 آبادي صورت گرفت نمايانگر آن است كه : - سطح عمقي شدن كشت عملكرد در هكتار و كل توليدات محصولات كشاورزي در سالهاي بعد از اصلاحات ارضي بصورتي معني دار بالاتر از قبل از اصلاحات ارضي شده اند. - سطح عمقي شدن كشت عملكرد در هكتار نظام هاي بهره برداري خانوادگي به مراتب بالاتر از ساير نظام هاي بهره برداري مي باشند. - در طول مقاطع مورد بررسي روستاهاي كوچك (كمتر از صد خانوار) كوچك و كوچك تر شده و روستاهاي بالاي 200 خانوار بزرگ و بزرگ تر شده اند. - همبستگي بين ميزان تراكم حياتي جمعيت آبادي هاي مورد بررسي و سطح عمقي شدن كشت مثبت و معني دار بوده است. - هر چه نسبت خانوارهاي بهره برداري كشاورزي به كل خانوارهاي آبادي ها بيشتر بوده سطح عمقي شدن كشت هم بيشتر بوده است. - بيش از 50 درصد اراضي كشاورزي روستايي ،مربوط به روستاهاي داراي كمتر از 500 نفر جمعيت مي باشد. اين پايان نامه همراه با جدول،نمودار ،پرسشنامه و در 361 صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 3429 در كتابخانه دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.