بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي رابطه اينترنت و شكاف ارزشي در بين دو نسل -مطالعه موردي كليه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و والدين آنها

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: تير 1383


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: مريم بوربور- حسين بيگي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: ارتباطات اجتماعي

اساتيد راهنما: اعظم راودراد استاديار دكترا , ساير آثار    

اساتيد مشاور: هادي خانبيگي , ساير آثار   حميد عبداللهيان استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: اينترنت,برخورد نسل ها,دانشگاه تهران,دانشجويان كارشناسي ارشد 

چكيده: هدف اين رساله بررسي رابطه ميزان استفاده از اينترنت بر روي شكاف ارزش هاي دو نسل در ميان دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و والدين آنها مي باشد. روش تحقيق: روش مطالعه روش كمي (پيمايشي ) است جامعه آماري شامل كليه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران و والدين آنها مي باشد روش نمونه گيري تصادفي بوده و تكنيك گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه مي باشد و براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي و تحليلي استفاده گرديده است. نتايج: بر اساس نتاجي حاصل از اين پژوهش: - ميزان دسترسي و استفاده دانشجويان از رسانه هاي جديدتر نظير اينترنت بيشتر از ساير رسانه ها نشان داده شده در حالي كه اكثريت نسل اول (والدين) دسترسي بسيار كمي به اين رسانه داشته اند اين امر توانايي نسل دوم (دانشجويان) را در استفاده از اين رسانه از يك سود و جذابيت منحصر به فرد اين رسانه در مقابل رسانه هاي ديگر را نشان مي دهد و همچنين ميزان استفاده از اين رسانه از سوي اكثريت والدين پاسخگو بالاي يك ساعت در شبانه روز برآورد گرديده است.اين امر نشان مي دهد كه نسل اول تمايل به استفاده از رسانه هاي سنتي تر با كاربردي آسان تر را دارند. - ميزان استفاده از اينترنت بر روي ارزشهاي دو نسل موثر است به عبارت ديگر اينترنت توانسته است شكاف ارزشي به وجود آورد و از آنجا كه شكاف ارزشي يكي از مولفه هاي نشان دهنده شكاف نسلي است مي توان گفت كه بين ميزان استفاده از اينترنت و شكاف ارزشها رابطه وجود دارد ولي اين رابطه خطي نسبت يعني اينترنت نمي تواند تنها عامل موثر بر شكاف ارزش هاي دو نسل باشد. اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار ،پرسشنامه و در 121صفحه ارائه گرديده شده است . اين پايان نامه با شماره 3481 در كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.