بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي اثر انواع ماليات ها بر تورم در اقتصاد ايران

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1377


دانشگاه: مازندران

دانشکده: علوم و فنون مازندران

گروه:

نام دانشجويان: نيازي خليل 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي

اساتيد راهنما: احمد جعفري صميمي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: ماليات TAX,تورم INFLATION,اقتصاد ECONOMICS,ايران IRAN,اثر EFFECT 

چكيده: همواره تاثيرات عوامل مختلف اقتصادي بر نرخ تورم كشور مي تواند سياستهاي مختلفي را براي مهار اين پديده منفي اقتصادي طرح ريزي نمايد. در اين تحقيق به بحث و بررسي هزينه ها و درآمدهاي دولت پرداخته و راههاي مختلف تامين هزينه هاي دولت را مورد ارزيابي قرار داده ايم و اينكه هميشه دولت ايران به سياست انتشار پول از بانك مركزي بعنوان بهترين روش تامين كسري بودجه چشم داشته است. و در ادامه به بررسي و تحليل انواع تورم پرداخته و اينكه تورم چند سال اخير ايران از نوع تورم تا زنده (شديد) مي باشد. و سپس نظريه هاي مختلف ايجاد تورم مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به نظريه هاي پولي و نظريه هاي مبتني بر فشار هزينه ها و نظريه كينزي و ... به برازش يك الگوي مناسب جهت بررسي تاثير انواع ماليات بر تورم كشور پرداخته ايم بدين ترتيب تاثير خصوصي بر روي نرخ تورم كشور مورد ارزيابي قرار گرفت و مشاهده گرديد، كه افزايش در توليد ناخالص ملي مي تواند سبب كاهش در نرخ تورم كشور گردد و همچنين نقدينگي بخش خصوصي و ماليات كل و مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي غير مستقيم بر نرخ تورم كشور تاثير مثبت دارند و افزايش هر يك از اين فاكتورها مي تواند موجب افزايش نرخ تورم كشور گردد ولي اثر گذاري انواع مالياتها بر تورم كشور بسيار ناچيز مي باشد. چنانچه 100 واحد افزايش در انواع ماليات تنها 2 الي 7 واحد بر نرخ تورم كشور مي افزايد. و همچنين نشان داده شده كه تعاريف مختلف ماليات تورمي نيز به نرخ تورم كشور تاثير مثبت دارند و افزايش ماليات تورمي مي تواند در افزايش نرخ تورم سال آينده موثر باشد. اين پايان نامه در 140 صفحه به همراه جدول، نمودار، كتابنامه و خلاصه به فارسي ارائه گرديده است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.