بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : مقايسه رفتارهاي با روري مهاجرين افقاني با بوميان ساكن در منطقه گلهشر مشهد

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: مرداد 1383


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: تكتم پرويش 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: جمعيت شناسي

اساتيد راهنما: سيدجلال عباسي شيرازي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: حسين محموديان استاديار دكتري تخصصي جمعيت شناسي , ساير آثار    


کليد واژه: رفتارهاي باروري,مهاجرين افغاني,بوميان ساكن در منطقه گلشهر مشهد 

چكيده: رفتار باروري به عنوان يكي از عوامل مهم تغيير در ساخت جمعيت محسوب مي گردد از اين رو مطالعات مربوط به باروري و عوامل تاثير گذارنده بر أن جايگاه ويژه اي را در مطالعات جمعيت شناسي به خود اختصاصي مي دهند رفتار باروري ممكن است تحت تاثير مهاجرت تغيير كند. اكثريت مهاجرين بين المللي در ايران را مهاجران افغاني تشكيل مي دهند در بين استانهاي ايران ،استان خراسان همواره يكي از مراكز جذب و اسكان مهاجرين افغاني در ايران بوده است و طيف وسيعي از مهاجرين رادر خود جاي داده است . هدف از تحقيق حاضر بررسي ويژگي هاي جمعيتي و بويژه رفتارهاي باروري مهاجرين افغاني و مقايسه أن با ويژگيهاي مشابه در بين زنان بومي ساكن در منطقه گلشهر مي باشد جامعه اماري شامل زنان 49-15 ساله ايراني و افغاني ازدواج كرده داراي پرونده در پايگاههاي بهداشتي منطقه گلشهر مشهد بوده است روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بوده و براي جمع أوري اطلاعات از تكنيك مصاحبه استفاده شده است أنگاه داده ها و ارقام به دست أمده با استفاده از أمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديده است. نتايج : نتايج به دست أمده از تحقيق حاكي از اين است كه رفتار باروري مهاجرين افغاني متفاوت از ايراني ها بوده است . تعداد فرزندان زنده به دنيا أمده أنها بيشتر از زنان ايراني بوده و همچنين سن ازدواج أنها پايين تر بوده است. بر اساس اين نتايج ،باروري مهاجرين افغاني بيشتر تحت تاثير ويژگيهاي جمعيتي ،اجتماعي و اقتصادي از جمله سن ،سن ازدواج ، سواد و درأمد بوده و وقفه مهاجرتي و موفقيت گروه اقليت نيز تا اندازه اي بر رفتارهاي باروري أنها تاثير گذاشته است . اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار ،پرسشنامه و در 119 صفحه ارائه گرديده شده است . اين پايان نامه با شماره 3474 در كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.