بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي ويژگيهاي فردي اجتماعي كودكان خياباني از نظر آمار و اطلاعات موجود و نتايج تحقيقات انجام شده

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: تير 1380


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محمدرضا فاطمي 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: علوم اجتماعي

اساتيد راهنما: عليرضا محسني تبريزي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: كودكان خياباني,كانون اصلاح و تربيت,ارتباطات اجتماعي خانواده,طلاق 

چكيده: صنعتي شدن و سرمايه داري در قرن اخير موجب فروپاشي ساختار نهادهاي اجتماعي گرديد خانواده به عنوان كهن ترين و قوي ترين نهاد در زندگي بشر نيز نتوانست از اين آسيب ها بر كنار بماند. جنگ ها ،طلاق،آوارگي ،پراكندگي خانواده و روباط نامشروع موجب پديده آمدن نوع جديدي از انسانهايي شده كه بدون وابستگي و تعهد به خانواده ،در شهرها و خيابانها سرگردان شده اند كودكان خياباني كه طي دو قرن اخير در سراسر جهان و طي دهه هاي اخير در كشور ما به معضلي بزرگ و خطرناك تبديل شده اند محصول گسيختگي نظام خانواده در اثر آسيب هاي ذكر شده است. روش تحقيق : روش مورد استفاده در اين تحقيق روش توصيفي و پيمايشي مي باشد. جامعه آماري مورد مطالعه 50 نفر از كودكان خياباني پسر هستند كه در گروه سني 12 تا 18 سال قرار دارند كه به صورت تصادفي انتخاب گرديده اند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بوده و براي آناليز داده ها از روش هاي آماري توصيفي واستنباطي استفاده گرديده است. نتايج : بر اساس نتايج حصل از اين پژوهش : - تاثير خانواده به عنوان يگانه عامل انسجام خانواده و جلوگيري از پراكندگي در كاهش ويا افزايش كودكان خياباني بسيار اساسي است. - الگو دهي خانواده به كودكان تاثيري مستقيم بر نوع تربيت و گرايش اخلاقي و عادتي كودكان دارد. - هر چه ارتباط فرد با خانواده و با نزديكان فاميلي بيشتر باشد به همان ميزان از خطا انحراف به دور است. - عدم سرپرستي پدر از عوامل گمراهي و كجروي كودكان مي باشد. - گرايش افراد به فعاليت هاي اجتماعي از عواملي است كه آنها را از كجروي و انحراف باز مي دارد. اين پايان نامه همراه با جدول و در 41 صفحه ارائه گرديده شده است . اين پايان نامه با شماره 3397 در كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.