بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي جامعه شناختي عوامل موثر در خشونت و پرخاشگري در ورزش فوتبال (مطالعه نظري همراه با پژوهشي در شهر تهران )

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: تهران

دانشکده: علوم اجتماعي - تهران

گروه:

نام دانشجويان: محمدمهدي رحمتي 

مقطع تحصيلي: دكترا 

رشته تحصيلي: جامعه شناسي

اساتيد راهنما: عليرضا محسني تبريزي استاديار دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: رحمت الله صديق سروستاني استاد دكتري تخصصي جامعه شناسي , ساير آثار   محمد خبيري , ساير آثار    


کليد واژه: پرخاشگري,ناكامي,سوئ كاركرد,ورزش,فوتبال 

چكيده: تاكيد رساله حاضر معطوف به واگذاري نمونه اي از فراگردهاي اجتماعي حائز اهميت در ورزش فوتبال ،يعني خشونت و پرخاشگري است در اين رساله افزون بر بررسي تئوري هاي تبيين كننده خشونت و پرخاشگري بين تماشاگران مسابقات فوتبال ،رفتارهاي پرخاشجويانه تماشاگران مسابقات فوتبال جام جهاني قهرماني باشگاههاي ايران در شهر تهران در سال 79-1380 بويژه طرفداران و تماشاگران دو تميم استقلال و پرسپوليس مورد مطالعه جامعه شناختي قرار گرفته است.هدف اين مطالعه به طور عمده پرداختن به سبب شناسي پديده مورد بررسي بين تماشاگران ورزش فوتبال در ورزشكاران و نيز توجه به همه گير شناسي آن در سطح جمعيت مورد مطالعه است . روش تحقيق: جامعه آماري شامل طرفداران و تماشاگران استقلال و پيروزي در سال 79 مي باشد روش نمونه گيري به صورت تصادفي ساده بوده و از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است و براي تحليل داده ها از آن توصيفي استفاده گرديده است . نتايج : نتايج اين پژوهش حاكي از اين است كه متغيرهاي اهميت و حساسيت نتيجه بازي از نظر كسب امتياز و تعيين جايگاه تيم هاي مورد علاقه در رده بندي مسابقات قهرماني ،حركات و اعمال پرخاشگرانه كلامي طرفداران تيم هاي مورد اشاره تاثير مي گذارد متغيرهاي سن ،ميزان كنترل و نظارت خانواده و پايگاه اقتصادي و اجتماعي تاثير منفي بر گرايش طرفداران تيم هاي فوتبال مورد مطالعه به رفتارهاي پرخاشگرانه و خشونت آميز دارند و متغيرهايي مانند سابقه دعوا،ناكافي در فعاليت هاي تحصيلي ،مصرف سيگار و... تاثير مستقيمي بر بروز رفتارهاي پرخاشگرانه در بين طرفداران تيم هاي فوتبال استقلال و پرسپوليس دارد. اين پايان نامه همراه با جدول،نمودار و پرسشنامه در 310 صفحه ارائه گرديده شده است . اين پايان نامه با شماره 3367 در كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ارائه گرديده شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.