بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : تحقيق و بررسي جرائم و علل آن از روي آمار و پرونده هاي دادسراي شهرستان تبريز

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1350


دانشگاه: تبريز

دانشکده:

گروه:

نام دانشجويان: مهين بهار 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي:

اساتيد راهنما:  

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: جنسيت,روانشناسي,خانواده,استان آذربايجان غربي,فقر,اوضاع اجتماعي,جوانان,جرم,زيست شناسي,اوضاع اقتصادي,جامعه شناسي 

چكيده: دانشگاه تبريز 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.