بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : شناخت عوامل موثر در پيدايش و گسترش پديده كودكان خياباني در شهر قم

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1382


دانشگاه: علوم بهزيستي و توانبخشي

دانشکده: علوم بهزيستي و توانبخشي

گروه:

نام دانشجويان: فاطمه غلامي پور 

مقطع تحصيلي: كارشناسي 

رشته تحصيلي: مددكاري اجتماعي

اساتيد راهنما: مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار    

اساتيد مشاور: غنچه راهب استاديار دكترا روانشناسي , ساير آثار    


کليد واژه: وضعيت اقتصادي خانواده,أسيب هاي خانواده,پديده كودكان خياباني 

چكيده: پديده كودكان خياباني متناسب با رشد جهان سوم در حال افزايش است انديشه مطالعه و بررسي ((كودكان خياباني ))بدون شك از سالهاي گذشته اذهان كارشناسان مسائل اجتماعي را مشغول نموده است كودكان خياباني از محروم ترين گروه هاي كودكان هستند كه از كمترين حقوق اساسي خود بي بهره اند. اين تحقيق با عنوان ((شناخت عوامل موثر در پيدايش و گسترش پديده كودكان خياباني در شهر قم ))سعي دارد كه اين عوامل را شناسايي كرده و گاهي در جهت ريشه كن كودكان اين پديده شوم بردارد. روش تحقيق : اين پژوهش از لحاظ ماهيت و روش از نوع تحقيقات زمينه يابي (survey Resea/ch) تحقيق توصيفي مي باشد و جامعه اماري عبارتست از كليه كودكان خياباني كه از سال 78 به مركز كودكان خياباني (مهرپرور) در شهر قم مراجعه كرده بودند و براي انها پرونده تشكيل شده بود.روش نمونه گيري به صورت تصادفي بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد همچنين براي تجزيه وتحليل داده ها از آمار توصيفي استفاده گرديده است. نتايج :بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش : -بين وضعيت اقتصادي خانواده و پديده كودكان خياباني رابطه مستقيمي وجود دارد. -بين آسيب هاي خانواده و بروز پديده كودكان خياباني رابطه مستقيمي وجود دارد. -بين عوامل اجتماعي (مهاجرت - شغل والدين -بعد خانوار) و بروز پديده كودكان خياباني رابطه وجود دارد. -بين عوامل فرهنگي (ميزان تحصيلات والدين كودك و ميزان تحصيلات خود كودك)و بروز پديده كودكان خياباني رابطه وجود دارد. اين پايان نامه همراه با جدول ،نمودار و پرسشنامه و در 176صفحه ارائه گرديده شده است. اين پايان نامه با شماره 691 در كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي موجود مي باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.